Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


10-07-1727 Jan Zaijer Junior, insolvent


(folio 69)

Aand'Ed:e Groot Agtb: Heren den heer Presiderende Burgermeester en(de): Regeerders der Stad Dordrecht

Geeft Reverentelijk te kennen Jan Zaijer Junior Coopman in wijnen binnen dese Stad, dat hij Suppliant tot zijn leet wesen is geraakt insolvent in verscheijde Schulde tot Soo verre dat hij Sijne Crediteuren niet teffens kan voldoen; En dewijle eenige van deselve Crediteuren hem Suppliant uijt cragte van vonnissen, die Sij lieden tot alsten vanden Suppliant hebben bekomen, reets hebben geexecuteert, tot Soo verre dat deselve maar alleen hebben te versoeken aenwijsinge van goederen, en dat de selve Crediteuren hem Suppt: nog verder drijgen met de executien te Sullen voortgaen waerdoor niet anders als excessive Costen te wagten zijn, Soo is de Supplt. te raden gewerden ten beste van sijne Crediteuren, alle Sijne goederen, de welke, andersints door de executie Costen Soude werden geabsorbeert over te gevenen Sigh bij desen te addresseren, Onderdaniglijk versoekende dat UEd:e Groot Agtb: Jemande tot Curateur off Curateurs in Sijnen boedel gelieve

(folio 69vs)

aen te Stellen, daertoe met goetvinden van UEd:e Groot Agtb: voorstellende den nots: ende Procureur Huijbert van Wetten, omme (bij aldien door tusschen spreken ende toedoen van de wel Ed.e heeren Commiss.en vande desolate boedels alhier geen convenabel accoort te treffen Soude Sijn) alel Sijne voorsz: goederen bij (ver)kopinge ten overstaan van gemelde wel Ed:e heeren Commissisarissen te dien beneficeren ad opus Jus Habentium, 't welk diende &a: (was get:) Joan Zaijer Junior en H:V:Wetten, Proc.r.

(In Margine Stond voor Apostil)
De Camere alvorens te disponeren ordonnneert dat dese req.te sal werden gestelt in handen vande Heere Commissarissen vande desolate boedels binnen dese Stad, omme de Crediteuren vanden Suppl.t te hooren en Haer Ed:e Groot Agtb: te dienen van haer Ed:e Consideratien en advijs. Actum den 23: Julij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

(Lager Stond)
De Camere gehorot hebbende t'rapport vande heeren Commiss.en voorwien de respective Crediteuren vanden Suppl.t waeren gecompareert ende wijders gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste accordeert den Supplt. sijn versoek Steld mits dien aen tot Curateurs in deselfs boedel den nots: en Proc.r Huijbert van Wetten ende Ewout Bosveldt eerste klerk ter Secretarie deser Stad; dog op een Salaris, Omme de goederen vanden Supplt. adopus Jus habentium te beneficeren, ende haer voorts in alles regulerende nae de ordonnantie op de desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum den 10en Julij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)