Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


10-07-1727 Huijbert van Kooten, schipper, schip verloren bij Westkapelle (1726), gerepatrieerd uit Oost-Indië


(folio 70)

Aand'Ed:e Groot Achtb: Heeren de heeren Presiderende Borgemr. ende Regeerders der Stad Dordrecht

Geeft met alle eerbiet en onderdanigheijt te kennen Huijbert van Kooten, Schipper borger deser Stad, dat den Supplt. boven ander tegenspoeden het ongelijk heeft gehad, van Sijn Schip bij Westcapel door Storm en onweer inden Jaere 1726 te verlieren, dat hij Supplt. door alle 't Selve buijten Staad geraakt Sijnde om Sijne famielje te konnen maintineren, alsdien op hoop van beter fortuijn, genootsaakt is gewerden nae Oostindien te moeten varen; dat Suppl.t daer geen beter geluk hebbende aengetrffen in 't laast van October desvoorleden Jaars 1726 weder is gerepatrieert, dat den Supplt. tot onderhout van Sijn vrouw en kinderen geerne werder aende vaart Soude Sijn, Edog dat hij Supplt. in geen Staad sijnde om een nieuwe Schuijt te konnen uijthalen, wederomgesien heeft omme een ander voor desen bevaren Schip uijt de Weijnige middelen, die hij nog is hebbende te koopen maer dat hij Supplt. als nog toe geen Schip alhier, t'geen hem wel dienstig Soude wesen kan geraken, waeromme hij SUpplt. genootsaakt is buijten dese Stad nae Sodanig een Schip te Sien, dan alsoo den Supplt. bedugt is, dat off schoon hem mogelijck wel een Schip mogte voorkomen, t'welk alhier ter Stede niet Soude Sijn gemaakt, off nieuwuijtgehaalt en hij Supplt. volgens de keure van het Scheepstimmerluijdengilde met sulx een Schip van dese Stad niet en Soude vermogen vragten aen te nemen en daer mede vaeren op eenige binne plaatse Stede, ofte plaatsen in Hollant, off elders, Zoo keert den Supplt. (alvorens

(folio 70vs)

nae een Schip buijten dese Stad, om te Sien) Sigh tot UEd:e Gr: Agtb: met alle onderdanigheijt versoekende, dat Welgem: uEd:e Groot Agtb: aenden Supplt. om de voren bijgebragte en dringende redenen, gelieven te permitteren buijten dese Stad, nae een ander Schip, dat voor desen meer gevoert en bevaren is, te mogen omsien, t'selve Coopen, en als dan daer mede van dese Stad, op andere binnen plaatsen Stede en plaatsen in Holland als elders, te mogen Vaeren en Vragten aen te nemen, niet Jegenstaende Sodanig Schip alhier ten Stede niet mogte Sijn gemaakt ofte nieuw uijtgehaalt, gelijk UEd:e Groot Agtb: voor desen aen verscheijde persoonen, als aen Jan Willemse Sloot, Arij Lugten, Jacob van Overbeek, meer andere, en mede op den 17e: April 1725 aen Abraham van Cappel goet gunstelijk hebben gelieven te accorderen t'welk doende &a. (was get.) Huijbert van Kooten en Andries Cant, Procr.

(In margine Stond voor Appostil)
De Camere alvoorens te disponeren Committeert de heeren Anthonij Repelaer en Jacob vande Graaff Zebastiaensz:, Schepenen omme de nevenstaende req.te te Examineren en Haer EdL:e Gr: Agtb: te dienen van haer Ed:e Consideratien en advijs. Actum den 26e: Junij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commiss.en voor wien de dekenen van het Schiptomemrluijden Gilt waeren

(folio 71)

gecompareert geweest ende verders gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req.te ende gelet waer op in dese te letten Stonde verleent den Supplt. Nihil en verklaart dat in dese niet sal werden getreeden. Actum den 10en Julij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Request van de inzolventie van Jan van de Putte is hier, agter geregistreert agter den 6e julij 1728.


NB.
Gegevens van Huijbregt van Kooten uit Dort
Datum indiensttreding: 16-01-1722
Functie bij indiensttreding: Bosschieter
Uitgevaren met het schip: Valkenisse
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 00-00-1726
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Waar uit dienst: saksenburg
Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Valkenisse
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 12815
Folio: 82
Vertrek: 16-01-1722
Kaap: 29-04-1722 28-05-1722
Aankomst: 23-07-1722 Batavia
Bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=207565

Gegevens van Huijbrecht van Koote uit Dort
Datum indiensttreding: 02-05-1730
Functie bij indiensttreding: Bosschieter
Uitgevaren met het schip: Everswaart
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 09-11-1730
Reden uit dienst: Overleden
Waar uit dienst: Azie
Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Everswaart
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 12886
Folio: 53
DAS- en reisnr.: 2803.3
Vertrek: 02-05-1730
Kaap: 10-08-1730 28-08-1730
Aankomst: 28-10-1730 Batavia
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=236078

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)