Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-07-1727 Pieter van Duren, beurtschipper op Haarlem


(folio 71)

Aen de Ed:e Groot Achtb. Heeren den heer Presiderende Borgermeester en die van den geregte der Stad Dordrecht.

Geeft met Schuldige Reverentie onderdaniglijk te kennen Pieter van Duren, Beurtschipper van deese Stad op Haerlem, dat aen den Suppliant nu onlangs is ter handen gestelt de ordonnantie en reglement voor de beurt Schippers varende van deese Stadt op de Stadt Haerlem & Vice versa bij UEd:e Groot Agtb: geresolveert, en gearresteert den eersten April deeses Jaers Seventhien hondert Seven en twintigh, ter obedientie, van deselve dede der Supplt. Seggen, dat de Articulen daar

(folio 71vs)

inne vermelt, wel ende percise kunnen werden geobserveert en nagekomen edog alleenlijken aengaande het tweede Articul waerinne aen de voorsz. beurtschippers geordonneert wert van te Sullen moeten varen bij beurte op een Sondagh en niet Langer te mogen Laden als tot Saturdag avond te vooren dat den Suppl.te onder reverentie verbeeldt seer lastig te Sullen zijn den deselve Beurtschippers daerdoor des Sondags altijdt versteecken bleijven van de kerk en Publiecque Godsdienst dat het ook ongerieffelijk Schijn te weesen voor een Coopman of ander persoon die eenig pakies of goederen hadde meede te geven en die op het afvaeren bragte dat die niet Soude mede genomen werden, vermits om de agt dagen maar een Haerlemmer vaert, So dat die goederen als dan nog agt daegen Soude moeten werden opgehouden, waar mede de menschen aan wien deselve pakies of andere goederen waeren geaddresseert merkelijk Soude Sijn verkort Sulcx den Suppl.te wel wenste dat in t voorsz. tweede artucul

(folio 72)

mogte werden gealtereert in plaatse van op een Sondag aff te vaeren het voortaan Sijn mogte op een maandagh op Soodanige teij en uijre als bij t Selve tweede articul Staet geexpresseert en verders dat de voorschreve Beurtschippers tot sMaendags smorgens als de selve moeten vaeren Sullen vermogen te laden en goederen inneemen tot Gerieff van Coopluijden ende eenen iegelijken waeromme Soo keert den Supplt. Sig met voorige reverentie tot uEd. groot Agtb: gants onderdaniglijk versoekende dat het UEd:e groot Agtb: goede geliefte Sij het het tweede Articul van de ordonnantie enr eglement van de voorsz: beurt Schippers van deeze Stad op Haarlem et vice versa te altereren in plaatse dat de Selve beurt Schippers des Sondaghs van hier varen en niet langer moogen Laden als tot Saturdagh avondt te voren voortaan tot een vaste dagh van hier Sullen vaeren des smaandags op Soodanige teij en uijve als bij t gemelde Articul Staet vermelt, en dat ook deselve beurtschippers tot

(folio 72vs)

smorgens goederen Sullen moogen laeden alles om redenen hier vooren genarreert. Twelk doende etc. uijt den naam van den Suppliant (was get.) A. v. Nievelt, Proc.r.

(In margine Stond voor Appostille)
In desen en sal niet werden getreden. Actum den 29 Julij 1727.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)