Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-07-1727 Adam Stratenus i.p.v. Johannes de Bruijn, pondgaarder


(folio 72vs)

Aan de Ed:e Groot Agtb. Heeren den Presiderende Borgermr. en Schepenen mitsgrs: Thesauriers en agten der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Johannes de Bruijn, pontgaarder binnen deser Stad dat hij Supplt: het voorsz. pontgaarderschap als eenige Jaren heeft bedient welgenegen is daar van te desisteren waaromme den Suppliant hem is kerende tot UEd. Groot Agtb. met vorige reverentie

(folio 73)

versoekende dat UEd. Groot Agtb. den Supplt. van Sijn Pondgaarders Ampt Gelieffde te ontslaan en daar van te verleenen acte van demissie in margine deses. Twelk diende &a. uijtten naam van den Suppl.t. (was get.) B.v.Gelsdorp, procureur.

(In Margine Stond voor Apostille)
de Camere gesien ende geexaminert hebbende dese nevenstande requeste accordeerd den Supplt. Sijn versoek ontslaat denselve van de bedieninge als pondgaarder deser Stad en Sal dese dienen voor Sijne Acte van demissie. Actumd en 22 Julij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Aan de Ed:e Groot Agtb. Heeren den Presiderende Borgermr. Schepenen mitsgrs: Thesauriers en agten der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijd

(folio 73vs)

te kennen Adam Stratenus, Borger deser Stad dat Johannes de Bruijn, pontgaarder binnen dese Stad dat het voorsz: pontgaarderschap door vrijwillige affstand van den voorsz: Johannes de Bruijn is komen open te vallen ende alzo den Supplt. vermeijnt (Sonder roem gesproken) beqwuaam is om het pondgaardershap te konnen bedienen Soo keert den Supplt. hem tot uEd: Groot Agtb: reverentlijk versoekende dat welgemelt UEd: Groot Agtb: den Supplt: met het voorsz: pondgaarderschap gelieven te begunstigen en daar toe te verleenen Acte in forma. T welk doende &a. B.v.Geldorp procureur

(In margine Stond voor Appostille)
de Camere gesien ende geexaminert hebbende dese nevenstaande requeste accordeert den Supplt. sijn versoek stelt mitsdien denselven aan tot pontgaarder deser Stad en sal aan denselven ter Secretarie alhier werden gepecheert Acte in forma. Actum den 22 Julij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)