Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-07-1727 Barbera de Graeff huisvrouw Mels van der Ploeg


(folio 74)

Aande Ed:e Groot Agtb. Heeren d'hren Presiderende Borgermeester ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen Mels van der Ploeg, in huwelijk hebbende Barbera De Graeff woonende binnen dese Stadt, dat de voorn. Sijn Supplts. huijsvrouw over haar moederlijk bewijs was Competererende de helffte in de Somme van drie hondert gl: ende sulcx de Somme van f 150:-:-
Nog de helft inde Somme van een hondert en tagtigh gl: wegens ontbrekende alimentatie bedragende de Somma van f 90:0:0
Nogh wegens 1/4 part in haar vaders naelatenschap de Som van f 104:8:14
en dus te Samen f 344:8:15

(folio 74vs)

Alles breeder blijkende bij de scheijdinge gepasseert voor den Notaris Andries Cant en egtuijgen binnen dese Stad in dato den 26 Septb. 1722.
Dat de Supplt. Nicolaes van Batenburg, Coopman binnen dese Stad als gem.:e voogd over Sijn Supplts. huijsvrouw hadde gedaan versoeken ten eijnde deselve t'geene Sijn Supplt: huijsvrouw uijt hoofde voorsz. was Competerende onder quitantie aen hem Supplts. Geliefde over te geven edogh dat den selven Sulcx weijgerde ten waare hij Supplt: ten dien eijnde door UEd: Groot Agtb: alvoorens ware gequalificeert waaromme den Supplt. sigh addresseert aen UEd. Groot Agtb: met vooerge eerbiedigheijt versoekende Appoinctement waar bij den Supplt: werde gequalificeert omme onder Sijn quitantie de voorsz. Gelden te ontfangen, en den

(folio 75)

voorn. Nicolaes van Batenburgh geordonneert om vervolgens de gemelte penningen aen hem Supplt: te demanueren en over te geven.
Twelk doende &a (was get.) Mels van der Ploeg, Andries Cant, proc.r

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere accordeert de Suppliant Sijn versoek ordonneert en qualificeert dienvolgende Nicolaes van Batenburgh aen den Supplt. onder desselfs behoorlijke quitantie in desselfs qualiteijt te demanueren en overhandigen de versogte drie hondert vier en veertigh guldens Acht Stuijvers vijff tien penningen breeder ter requeste gemelt ten waare redenen Contrarie hadde die hij binnen agt daegen na insinuatie deses sal moeten allegere. Actum den 29 Julij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)