Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-07-1727 Dirk Ferne, mr. metselaar (overleden), drie huizen


(folio 75vs)

Aan de Ed. Camere Judicieel deser Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige Eerbied te kennen Jan en Abraham Ferne, borgers deser Stad, in qualiteijt als Executeures van den Testament en voogden over de minderjarige Erffgenamen van wijlen Dirk Ferne in sijn leven mr. metselaer borger deser Stadt, dat Sij Suppl.ten onlangs door den nots. Jacob Beudt Publicquelijk hebben doen opveijlen en verkopen seker drie huijsen en Erven in den voorsz: Boedel Specterende Ende dat alle aan en ten behoeve van Joris Jorisz: Verlengh, mede borger alhier als namentlijk Een Huijs en Erven Staande ende gelegen in de Hermanhuijsstraat bij de Brugh voor een Somma van ses hondert negen en tagtig guldens, het andere in de Wijngardstraat ter Zomme van een hondert Zeven en tagtig guldens ende

(folio 76)

het laatste in de Nieuwstraat voor en Zomme van twee hond:t vijff en tagtig guldens boven ende behalven een halve Stuijver per gulde tot rantzoen volgens de CoopsConditien daar van zijnde Edog ten requarde van de minderjarige daar bij geintresseert Alles op Approbatie van de Ed: Camere Judicieel deser Stad weshalven de Suppl.ten hun Sijn addresserende aan UEd. Groot Agtb. de gedane verkopingen der voorsz. huijsen ten reguarde van de minderjarigen daar bij geintresseert gelieven te approberen twelk doende (was get.) Jan Ferne en Abraham Verne.

(In margine Stond voor Appostille)
de Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren mr: Govert van Slingeland vrijheer van Slingeland ende mr. Paulus Gevaerts Schepenen omme de huijsen breeder ter requeste gemelt te inspecteren en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van haar Ed: Condiseratien ende advijs. Actum den 10 Julij 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Camer gehoort hebbende het rappt: van heeren Commiss.en mitsgrs. gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande

(folio 76vs)

req.te accordeert de Suppl.ten haar versoek Approbeert mitsdien de verkoping vande huijsen ter req.te gemelt, ten reguarde van de minderjarige daar bij geintresseert. Actum den 29en Julij 1727 (was get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)