Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-01-1727 proefgevel metselaarsgilde


(folio 9)

Aende Ed: Groot Aghtb: Heeren van den Gereghte ende Camere Judicieel der Stad Dordreght

geven met alle onderdanigheijt te kennen het meeste gedeelte van de metselaarsBaasen binnen dese Stadt deze onderteeckten hebbende, dat van oude

(folio 9vs)

tijden aff altijts binnendese Stadt is gepractiseert dat Wanneer een metselaers proefgevel Wert gemaackt deselve altijt is geset voor aende straat en noijt is gemaakt aen aghter gevels off binnen plaatsen dat uEd: Groot Aghtb: bij het 151 art. van de keure en ordonnantie van de gebouwen erfscheijdingen etc binnend ese Stad hebben geordonneert dat voorstaan binnen dese Stad inde voorstraten geen metselaersproefgevels Sullen mogen werden gemaeckt, maar in agterstraten dat de suppl.ten van ter Sijde sijn onderrigt dat Jacob Evenwel Sigh al heeft aangegeven om Sijn proef te dien en Sijn proefgevel Sal maaken niet voor aende straat gelijck altijts is gedaan, maar aen en aghter gevel ende alsoo een proefgevel in een aghterstraat nogh streckt tot Ciraat van de Stadt de wijle deselve Seer net moet werden gewerckt en van een aghter gevel off binnenplaatsen niemant het gesigt heeft Soo waren de Supp.lten te raade gewerden haar bij deser te addresseren tot uEd. Groot Agtb. onderdaniglijck versoekende appoinctement in margine deser, waar bij UEd. Groot Agthb: komen te verstaen en ordonneren dat van nu aff aen binnen dese Stadt geen metselaerspro(e)ffgevel Sullen mogen Werden

(folio 10)

gemaeckt als voor aende Straten volgens gemelte 151 in de aghterstraten en niet en aghtergevels off middelplaatsen.
Twelk doende etc:
Johannes Smal als deeke
Daniel de Moij als deke
Jacobus de Bruijn als Agh(t)man
Cornelis van Nispen als Aghtman
R. Hordijk als Agtman
Hermens Choesters als Agtman
Nicoales Slijp als Agtman
Huijbert de Bruijn als Aghtman
Abram Hordijck
X dit merk is gestelt bij Dirk Serne
Jan van Nispen J.Soon
Abraham Bosselaer
Damas Broers
Gisjbert Slijp
Cornelis Mortier
Adriaan Ver(v)oore

B:V:Gelsdorp, procur.r

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere alvorens te disponeren

(folio 10vs)

Committeert de Heren Jacob van de Graaff Zebastiaansz ende mr. Govert van Slingerlandt vrijheer van Slingelandt omme de nevenstaende Requeste te examineren en haar Ed. Groot Achtb. te dienen van haar Ed. Consideratien ende advijs P. Eelbo
Lager Stond
De Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen dewelke Jacob Evenwel mitsgaders de oude afgegane dekenen van het metselaersgildt op de nevenstaende requeste hadde gehoort ende wijders gesien ende geexamineert hebbende deselve request ende geleth opt geene in desen te letten Stonde Interdiceert en verbiedt Jacob Evenwel ingevalle hij desselfs proeff als metselaer(s) Sal willen off komen te doen en Sijn proefgevel te maken het selve niet sal vermogen te doen aen en agtergevel maar aan een voorgevel in een agter off binnen Straat en ordonneert en Statueert bij desen voor een vaste en Sekere Wett dat noijt eenig proeffgevel aen een agtergevel in een agter off binnenstraat sal mogen worden gemaakt maer dat deselve altijt sal moet gemaakt aen een voorgevel in een Agter off binnenstraat dienende dese tot waarschuwinge en narigt aen die genen dewelke daar aan Soude mogen gelegen Sijn, ende Sal desen in het volle gildt van de metselaars werden gedanncieerdt(geordonneert?) en op gelesen op dat sig ieder daer na sal konne Reguleren Actum den 21 Jannuarij 1727. R. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)