Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


31-07-1727 Margareta van Becx huisvrouw Pieter Fattegom (naar Oost-Indië)


(folio 76vs)

Aan de Ed. Groot Agtb: Heeren die van den Geregte ende kamere Judicieel deser Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Margareta van Becx huijsvr: van Pieter Fattegom dat haar Supplts: moeder Piet(t)ernella van Steenbergen in haar leven Wed:e van Joannes Becx bij haar testamentaire dispositie gepasseert voor den Nots: Bartholomeus van Gelsdorp en Sekere getuijgen binnen haar Supplt. tot hare mede Erffgenaem hadde geinstitueert in haare bloote legitime portie ende in al het overige het welke haar andersints ab intestato Soude hebben gecompeteert verklaarde

(folio 77)

de testatrice haare voorn: dogters kint off kinderen te Institueren dog in Cas het quaam te gebeuren dat haar Supplts. man den voorsz. Pieter Fattegom voor haar Suppl.te kwaam te Sterven Sij Suppl.te de vrije deispositie Soude hebben van alle de goederen aan haare kinderen gemaakt dat de voorsz. haar Suppl.te moeder nog aan haar Suppl.te twee Soonties hadde gelegatert een Silvere beeker en twee Silvere lepels Stellende tot voogden over hare Minderjarige Erffgenamen Pieter en Mattijs van Becx dat volgens de Scheidinge van den boedel van haare voorn. Moeder de portie van haare voorsz: twee kinderen komt te bedragen een Somme van f 272:13:10 2/3 t is nu Sulcx dat haar Supplts.: voorsz: man buijten kennis en weten van haar Suppl.te is weggelopen en haar verlaten heeft in Soo Sij nu komt te hooren, is, gevaren naar Oost Indien Sonder aan haar Suppl.te affscheijt te neemen off Sonder dat Sij weet off hij nu Leevend off dood is, latende haar Supplte: in een Slegten Staat Sitten, Sonder de kost voor hare kinderen die nog Seer Jong Sijn te konnen Winnen dat hare Suppltes: Moeder geen andere reedenen heeft gehat om har te Institueeren in haare Legitime Portie, als om dat hare

(folio 77vs)

Man het alles quam doortebrengen en alzoo de Supplte: tot groote Armoede (ver)vallen sijnde in geen Staat is haare twee kinderen die nog Seer Jonk zijn te konnen alimenteeren ende dat de voorsz: Voogden de (voor)sz: Penn: de voorsz: twee Minderjarige kinderen aanbedeelt, Sonder Authorisatie van UEd: Gr: Agtb: niet Sullen overgeeven, Soo was de Supplte. genootsaakt haar te keeren tot UEd: Gr: Agtb: Ootmoediglijk Versoekende dat de voorsz: Pieter en Matthijs van Becx moogen weden geauthoriseert ende gequalificeert, en voor Soo veel des noots geordonneert de Erffportie van haare kinderen door doode en overleijden van haar voorsz: Grootmoeder opgecoomen ter Somma van f 272:13:10 2/3 mitsgrs: den Silveren Beecker en twee Silvere Leepels aan haar Suppl.ts: kinderen gelegateert, aan haar Supplte: tot alimentatie van haar Supplte: en haare kinderen overtegeeven onderstont Twelk doende &a: uijttename vande Supplte: was get: B:V:Gelsdorp, Procr:

In margine Stond voor Appostil
De Camere alvoorens te disponeeren ordonneert dat deeze Req.te Sal werden gestelt in handen van De Heeren Blockland en vanden Honert omme haar Ed: Groot Agtb: te dienen van berigt. Actum den agten Meij 1727.

(Lager Stont)
De Camere gesien ende geexamin.t hebbende deeze neevenstaande Requeste mitsgrs: gehoort het rapport van Heeren Commiss.en accordeert de Supplte: haar

(folio 78)

versoek Authoriseert en qualificeert, en voor Zoo veel des noods Condemneert Pieter en Matthijs Bex Voogden over haar Supplte. kinderen aan haar Supplte. indie voorsz: qualt. te Extradeeren en Overtegeeven de Erffportie haar Supplte. gem: kinderen opgecoomen en aanbestorven door dooede en Overleijden van haar Grootmoeder breeder ten Requeste gemelt, ter Somme van Twee Hondert Twee entSeeventigh Guldens, dertien Stuijvers en Tien Penningen, mitsgrs: nog aan haar Supplte: overtegeeven den Silveren Beecker en twee Leepels aan haar Supplte. kinderen gelegatert. Actum Dordrecht den 31e Julij 1727.


NB.
Gegevens van Pieter Vattegon uit Dort
Datum indiensttreding: 31-10-1724
Functie bij indiensttreding: Opper(scheeps)timmerman
Uitgevaren met het schip: Slot Aldegonde
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 18-02-1730
Reden uit dienst: Overleden
Waar uit dienst: Azie
Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Slot Aldegonde
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 12840
Folio: 29
DAS- en reisnr.: 2599.4
Vertrek: 31-10-1724
Kaap: 15-04-1725 14-05-1725
Aankomst: 01-08-1725 Batavia
Bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=208789

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)