Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-09-1727 Hendrick Fictoor, mr. kleermaker, prijsobligaties 1712


(folio 78)

Aen de Ed: Groot Agtb: Heeren die van den geregte ende kamere Judicieel deser Stad Dordrecht.

Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Fictoor in Sijn leven meester kleermaker binnen dese Stad dat Sij Suppl.ten in dien boedel hebben gevonden Drie klijne Prijs obligatien Uijt de loting van twaalff Millionen van anna 1712 ten laste van Holland ende West Vrieslant ten Comptoire vanden ontfanger generaal Cornelis Aert van Hogerhijde als nementlijk een inde agste Classis staande op o:w: in Capitaal 120 guldes met d'ogmentatie, in dato 1 Maart 1712 fol: 3444 no. 308 geagrt. den 1 Octob. 1715 No. 308 req.te fol. 32.
een dito inde 25 Classis Staande op o:w: in Capp 270 gl

(folio 78vs)

met d'ogmentatie in dato den 1 Maart 1712 fol: 3444 no. 307 geagrt: den 16 novemb: 1715 no. 374 req.te fol. 40.
Nogh een dito in de 26 Classis staande op O:W: in Cappitaal 290 gl met d'ogmentatie in dato den 1 maart 1812 fol. 3444 no: 382 geagrt: den 16 novemb: 1715 no. 382 req.te fol 41,
Dat den voorsz: boedel moet werden verdeelt in Vijff portien weshalve de voorsz: obligatien niet konnen werden verdeelt te meer om datter geen andere effecten Sijn die d'een off d'andere tot Egalisatie Soude konnen werden aenbedeelt redenen waaromme de Suppl.ten haar Sijn addresseren tot UEd. Groot agtb: met vorige reverentie versoekende dat Welgem. UEd. Groot agtb: de Suppl.ten gelieven te authoriseren ende qualificeren omme de voorsz: drie klijne prijs obligatien te mogen vercoopen omme den boedel van den voorsz: Hendrik Fictoor onder desselfs erffgenamen te konnen werden verdeelt Twelk doende &a uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) P:V:Gelsdorp, procureur

(In Margine Stond voor Appostille)
de Camere alvorens te disponeren ord.t dat deeze requste zal werden gestelt in handen van de Heeren mr: Cornelis van den Honert en Cornelis van der Dussen omme haar Ed. Groot Agtb. te dienen van haar Edele Groot Agtb: Consideratie. Actum Dordt: den 2en Septemb. 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

de Camere gesien ende geexamineert

(folio 79)

hebbende deeze neevenstaende requeste mitsgrs. gehoort hebbende het rapport van Heren Commissarissen accordeert de Supplianten haar versoek qualificeert mitsdien de Suppl.ten in haar qualiteijt de drie klijne prijs Obligatien ten requeste gemelt ten meesten prijse te mogen vercoopen omme den boedel van Hendrik Fictoor onder desselfs Erffgenamen te konnen werden verdeelt. Actum Dordt: den 4 Septemb: 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)