Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


11-09-1727 Hendrik van der Pijpen, landerijen meijerij Den Bosch en Heusden


(folio 79)

Aan de Ed: Groot Agtb: heeren die van den geregte ende kamere Judicieel deser Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Hendrik van der Pijpen, Coopman binnen dese Stad als voogd over Sijne minderjarige kinderen en mede Erffgenamen van haar Grootmoeder Zalt:r Anna van Orten dat de deselve in eenige parcelen lants gelegen in de meijereij van s Bosch en landen van Heusden mede portie sijn hebbende dat van alle deselve landen die ook van moeijelijke en kost bare administratie sijn Jaarlijks niets van belang provenieert, dat de verdere meerderjarige mede Erffgen: van de

(folio 79vs)

voorsz. Anna van Orten, en andere persoonen mede portie hebbende in de voorsz: Landen hebben geoordeelt van geene nuttigheijt te wesen en mitsdien geresolveert hebben om alle deselve Landen publicquelijk te doen vercopen omme waarinne Concureren den Supplt. in sijne voorsz. qualiteijt sigh seer geern gedeckt Sag met d'authoritijt van UEd. Groot Agtb: hem Supplt. daartoe gelieven te verlenen Appointement of acte van authorisatie. Twelk doende &a: uijttenaam van Supplt. (was get.) P. v. Gelsdorp, procur.

(In margine stond voor Appostille)
de Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Mrs. Cornelis van der Dussen ende Paulus Gevaerts Schepen deser Stad omme de neenstaande req.te te examineren en haar Ed: Groot Agtb: te dienen van derselver Consideratien en advijs. Actum den 2 Septem.b: 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport vande Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te accordeert den Supplt. Sijn versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve in qualitijt als voogd over Sijne minderjarige kinderen omme met ende nevens de meerderjarige mede Erffgem: van Anna van Orten en andere persoonen mede portie hebbende in de Landerije ter requeste gemelt deselve publicquelijk te mogen doen vercoopen. Actum den 11en September 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)