Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-09-1727 kapt. Arent de Gelder, overleden


(folio 80)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren D'Heeren Praesiderende Borgemr: ende Regeerders der Stadt Dordregt.

Geven met Schuldige Eerbiedighijt te kennen Philips Webster, getrouwt met Adriana de Ras woonende tot sHertogenbosch Anna van der Bank, bejaarde ongehuwde dogter woonende binnen dese Stadt ende Adriaan van Claveren, Coopman binnen dese Stadt; Dat Capn. Arent de Gelder eenige dagen geleden, alhier deser Weereld overleden Zijnde, zij Suppl.ten alsdoen ten Sterfhuijse, als presumptie naaste Erffgenaamen vanden overledene, immediaet doorden notaris Andries Cant ten overstaan van getuijgen, provisioneel en tot Securitijt, de kosten kisten, en koffers mitsgaders nogh twee kamers hadden gedaen versegelen; dat zij Suppl.ten vervolgens door den voorn. Notaris ter presentie van getuijgen op den 29 Aug. 1727 en volgende dagen de voorsz: versegelde kasten, kisten, koffers en kamers hadde gedaan ontzegelen ende daarinne bevonden werdende effecten gelden Silver en andere goederen inden voorsz: boedel zijnde en behoorende doen inventariseren, dat zij Suppl.ten

(folio 80vs)

Gehoort hebbende, dat hier en elders eenige menschen zijn die voorgeven mede erffgen: ofte Wel vrienden van den voorn: Capn. Arent de Gelder te wesen dog die Voor alsnogh Sigh niet hebben komen aengeven; dat De Suppl.ten tot alle geruitighijt Soo voor haar selven als voor die geene dewelke in tijden en wijlen bevonden Sullen werden in desen boedel geregtight te wesen, hadden geconsuleert mrs. Jan Becius en Abraham van den Santheuvel ad.ten binnen dese Stadt; dat deselve hadde geadvisseert dat het ten uijtterste noodsakelijk was dat (Soo veel mogelijk) den voorsz: boedel gebragt wierde tot Liquiditeijt ende der halven Jmandt wierde gequiditijt en derhalve Jmand wierde gequalificeert (buijten de Suppl.ten) tot Reddinge vanden voorsz: boedel Soo keeren de Supp.lten haar tot UEd: Groot Agtb: met voorige reverentie versoekende Appointement Waarbij den nots: en Procr: Andries Cant Werde gequalificeert ende geauthoriseert, omme de naargelatene Schilderijen, meubilten, huijsraet, imboedel, Silver, en 't gene eenigsints tot den Voorsz: boedel Specteert mitsgaders huijsen en andere

(folio 81)

Effecten te mogen Publijquelijk beneficeren en vercoopen de Gelden daarvan provenierende en uijtstaande Schulden te innen, Vorderen en ontfangen transport te doen Quitantie te passeren mitsgaders Schulden en Lasten des boedels te betalen en voorts generalijk alles meerder met advis vande voorsz: advocate te doen en verrigten t geene ter Saake voorsz: werd Gereguleert en noodigh is, ende Sulkx met Concent off Communicatie vande Suppl.ten off jmand van deselve; tWelk doende &a (was get.) Anna van der Bank, P. Webster, A:V:Claveren, Andries Cant, Proc.t

(In margine Stont voor Appostil)
De Camere gesien ende Geëxamineert hebbende dese nevenstaende requeste ende gelet opt gene Waarop in dese te Letten Stonden authoriseert den advoceert mr: Jacobus van Vechoven neffens den nots: en procureur Andries Cant omme de Goederen in den boedel bij Captijn Arent nagelaten bestaende in Schilderijen, meubilen, huijsraat, imboedel, Silver en gout, Sonder andere effecten bij provisie publijckelijk te beneficeren en vercoopen de gelden

(folio 81vs)

daarvan provenierende, en verdere uijtstaande Schulden te innen Vorderen en ontfangen daarvan quitantie te passeren mitsgaders Schulden en lasten des boedels te betaalen alles ten behoeve en voordeelen vandie geene die bevonden Sal off Sullen werden tot de Voorsz: naar Latenschap geregtigt te zijn en daarvan aende selve doende behoorlijke reek: bewijs en reliqua; Actum den 9 Septembr. 1727 (was get:) P. Eelbo.

(Stond in Margine nogh) Siet margine:
De Camere gehoort hebbende de ouvertures door de geauthoriseerdens, in den voorenstaade appointemente gemelt; gedaen wegens t provenue der verkogte schilderijen, meubelen, huijsraad, imboel, en silver en de Schulden, welke daar tegens te betalen staan, Authoriseert ende qualificeert verders den voorn: Advocaat van Vechoven en Procr. Cant, omme de Effecten Soo Obligatien als rentebrieff mitsgrs: de huijsen tot den boedel van Arend de Gelder Specterende, Publickelijck te beneficeren en(de): vercoop de gelden daer van provenierende te ontfangen, en aenden koper off kopers transport te doen; mits van hun bewint en administratie doende behoorlijcke reeckeningh, bewijs, en reliqua ten behoeve van de geene dewelke in desen bevonden Sullen werden geintresseert, ende geregtigt te sijn Actum den 28: October 1727 (was get.) P: Eelbo.

NB.
Jan de Aertsz Gelder, jongman van Dordrecht woont int Westindisch huijs (1640), otr/tr. Dordrecht 5/19-8-1640
Maria Lotterichs/Lotterings Jansdochter, van Dordrecht woont bij de Boom (1640).
Kinderen:
1. Margriet de Gelder, ged. Dordrecht juni 1640.
2. Arent de Gelder, ged. Dordrecht 11-11-1645.
3. Jan de Gelder, ged. Dordrecht 24-12-1650.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)