Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-09-1727 Philippus Verhagen, notarisambt


(folio 81vs)

Aen d'Edele Groot Achtb: Heeren den Presiderende Borgemeester mitsgaders die van den geregte Ende Camere Judictieel der Stad Dordregt.

Geeft met Schuldig respect te kennen Philippus Verhagen dat hij Suppliant sig eenige tijt herwaarts op het Comptoir van den Nota. en proc.r Pieter Venlo inde Pratijcq

(folio 82)

geoeffent heeft met dat effect dat hij Suppliant (Sonder roem gesprooken) verhoopt Sig binnen korten tijd bequaem te Sullen Connen maeken omme de practijcg ende wel Specialijk het Notaris Ampt binnen dese Stad mede te Cunnen excerceren ende naar dien door het overlijden van Pieter Dogen een van de Notarisplaetsen binnen dese Stadt is Comen te vaceren ende mitsdien een Gunstige gelegentheijt voor den Suppl.t op dat die misschien in Jaeren ende dagen niet Soude konnen voor vallen Soo gebruijckt den Supplt: de vrijheijt van Sig met voorig respect aen UEd. Groot Agtb: te addresseren gansch onderdanighlijk versoekende appointement waer bij UEd. Groot Achtb. aen hem Supplt: gelieven te vergunnen (na alvorens te hebben geobtineert admissie van haer Ed. Groot Mog: de heeren Staten van Holland en Westvrieslandt ende van t Hoff provinciaal resp:e het Nots. ampt binnen dese Stadt te mogen excerceren en ten dien eijnde aen den Supplt. te verleenen brieven van voorschrijvens aen hoogst gem: haar Ed. Groot Mog. in ordinaria forma. TWelk doende &a (was get.) P. Verhagen.

(In margine Stond voor appostille)
de Camere Gesien Ende geexamineert hebbende deeze neevenstaande requeste Accordeert den Supplt. Sijn versoek en Sal aan denzelven ten

(folio 82vs)

Secretarije alhier werden gedepecheert Brieve van Voorschrijvens ten eijnde als in de neevenstaande requeste gemelt aan haar Edele Groot Mog: de heeren Staten van Hollandt ende West Vrieslandt. Actum Dordt: den 18 Septemb: 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)