Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-09-1727 Jacob Francken en Debora van der Werff


(folio 82vs)

Aan de Ed. Groot Agtb: heeren den Presiderende Borgemr. Ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige eerbiedigheijt te kennen Adriaan Brouwer, Coopman woonende tot Rotterdam in qual.t ls voogt over de twee minderjarige kindere naargelaten bij Wijlen Jacob Francken en Debora van der Werff, egteluijden alhier Item Nicolaes Kool, Coopman binnen dese Stad mitsgaders Jan Post, woonagtigh tot Rotterdam voorsz. beijde in qualt. als voogden over twee minderjarige kintskinderen van den voorn: Jacob Franken verwekt en naargelaten door zijn overleden voor zoon Jacob Franken de jonge te Zaamen eenige erffgenamen van de voorn: Jacob Franken en Debora van der Werff dat sij Supplianten in haar lieder voorsz. qualiteijt te raade zijn geworden publiquelijk te vercoopen Zeeckere twee huijsen en Erve tot desen boedel specterende gelegen binnen dese Stad het eene

(folio 83)

Staande Ende Vriesestraat, ende het andere op de Gevolde Gragt, belent, mitsgrs. op alsulke Conditien en voor Soodanige Somme als in de Copie authenticq dergemelte Conditien en voorwaarde van vercooping ten desen geannexeert geexpresseert Staat, edog op approbatie van UEd. Groot Agtb. redenen waaromme de Suppl.ten zig keere tot uEd. Groot Agtb. gedienstelijk versoekende dat UEd. Groot de vercooping der bovengemelte twee huijzen en Erve gelieven te approbeeren. Twelk doende etc (was get.) Adr: Brouwer, Nicolaes Kool, Jan Post

(In margine Stont voor appostille)
De Camere alvoorens te disponeren ord.t dat deeze requeste sal werden gestelt in handen van de heeren Jacob van de Graaff Sebastiaensz: en mr: Jacob van de Graaff Adriaensz: omme haar Edele Groot Agtb: te dienen van berigt opt versoek in deezen gefaan. Actum Drodt den 18 Septemb. 1727 (was get.) P: Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gehorot hebbende het rapport van heeren Commissarissen mitsgrs: geexamineert de nevenstaande requeste accordeert den Supplt.

(folio 83vs)

haar versoek approbeert dienvolgende de vercooping van de twee huijsen breeder ten requeste gemelt. Actum Dordrecht den tweentwi(n)tigsten Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)