Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


25-09-1727 Pieter Hellesen i.p.v. Willem de Bois, bierboom/bierdrager


(folio 83vs)

Aen de Ed. Groot agtbare heeren den Presiderende Borgemeester ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft met schuldigh respect te kennen Willem de Bois hoe dat UEd. Groot Agtb. hem overige eenige Jaaren hebben gelieven te begunstigen met de Benifitie van een Bier Boom, waarvoor den Supplt: als nogh Dankbaar is dogh gemerkt den Supplt. voornemens is andere affairens bij de hand te nemen Waardoor buijten Staat is desselfs benefitie en bedieningh Langer waar te nemen Soo is den Supplt: te raden gewerden Sigh te keeren tot UEd. Groot Agtb: ende desselfs bedieninge Wederom te Stellen in handen van uEd: Groot Agtb: met versoek dat UEd. Groot agtb. een bequaam man in desselfs plaats gelieven aan te Stellen en hem van sijnen Eedt in deser opsigt

(folio 84)

gedaan te ontstaan. tWelk doende etc etc (was get.) Willem Bois.

(In margine Stond voor Appostille)
Mijn Ed. Heeren vanden Gerechte Thesauriers en goede luijden van den Achten gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te Accordeert den Supllt: Sijn versoek ontslaat mitsdien denselven van desselfs bedieninge van den Bierboom deser Stad ende Sulcx mede van desselfs Eed bij hem in die qualiteijt gedaan. Actum den 25 Septemb: 1727 (was get.) P. Eelbo.

Aen de Ed. Groot Agtb: Heeren den Presiderende Borgemeester ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft met Schuldige respect te kennen Pieter Hellesen, hoe dat hem Suppl:t ter ooire is gekomen dat Willem de Bois ter raden is geworden van de benefitie van de Bierboom te desisteren, ende aff te staan Ende deselve benefitie weder te Stellen

(folio 84vs)

in handen van UEd. Groot Agtb. Soo is den Supplt: bij desen Sigh in alle onderdanigheijt keerende tot UEd. Groot Agtb: gansch Ootmoediglijk versoekende dat UEd: Groot Agtb: den Supplt: als sijnde een bequaam persoon, met het openstaande benefitie van den voorsz. Bier Boom gelieven te begunstigen, ende den selven daar van te verleenen Acte van Commissie in debita Forma. Twelke doende &a. (was get.) Pieter Hellesen.

(In Margine Stond voor Appostille)
Mijn Ed. Heeren van den Geregte, Thesauriers en goede luijden van den Achten der Stad Dordt. gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te accordeert den Supplt. Sijn versoek Stelt mitsdien denselven aen tot Bierdrager deser Stad en Sal aen denselve ter Secretarije alhier werde gedepcheert Acte in forma. Actum den 25 Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)