Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1727 Dirk Uijttenbogert i.p.v. Gillis van der Pijpen, scheepstimmermansgilde


(folio 85)

Aan de Ed. Groot agtb. Heeren die van den Geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geven met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen Deecken van het Schiptimmerluijden Gilde binnen dese Stad, dat volgens het 14 articul van de keuren Ordonnantie van t voorsz. gilt elk gildeBroeder die een knegt ofte knegten van buijten te werk wil Stellen wort gehouden deselve knegts aan te brengen binnen den tijt van veertien dagen op de boeten van drie Carolij Guldens ende die een knegt ende die een knegt ofte knegts heeft van binnen in ses dagen op de boeten van gelijck drie Carlij Guldens van elcke knegt voort Gilde en een Carolij Gulde voor den Armen dat mede volgens het 15e Articul van de voorsz: ordonnantie elcke Jonge die timmere Leert ende elcke knegt Sal gehouden Sijn te betalen tot Gilde behoefte Soo haast hij Aant Ambagt kompt. twaalff Stuijvers en een halve ende voorts alle Jaar daaraan

(folio 85vs)

volgende Soo Lange dat Vrij Meester Sal Sijn twee Stuijvers en een halve Sulcx van ouden tijden altijts geobserveert is geweest welk gilt de meesters selve Sullen versorgen ten ware datse Vrije gilde broeders kinderen Sijn off vrij gecoft Waren die met twee stuijvers en een halve Jaarlijcx vrij Sullen Sijn de Supplianten dede wijders Seggen dat in den Jaare 1675 tusschen deeckenen van het voorsz. Schiptimmerluijden gilde ter eenre ende eenen Gillis vander Pijpen, als doen Schiptimmerman op Swijndregt ter andere Sijde voor dese Ed. Camere questie is ontstaan welcke partijen voor dese Ed. Camere Sijnde gecompareert ende Sijn door intercessie van dese Ed:e Camere met den anderen overeengekomen ende geaccordeert dat den voorsz. vander Pijpen ende Sijne nacomelinge off andere eijgenaars van desselfs schiptimmerwerff op Swijndregt wesende borgers of inheem poorters van Dordrecht ende ook Vrij meesters ende Gildebroeders van t'voorsz. Schiptimmerluijden Gilde, Anders niet Sullen mogen gebruijken als de voorsz: vander Pijpen jegenwoordige een Sleepwerff ende hebbende een smeerbak etc en Sullen ook der voorn. vander Pijpen ende sijne naarvolgende eijgenaars Vrij

(folio 86)

Sijn van het Vijsgelt ende opde meergemelde Werff mogen gebr(u)ijken drie houte vijsen en voorts alle ander gereetschap dat van noden sal sijn etc. dat Wijders den voorsz: van der Pijpen Sijne Successeurs ende andere eijgenaers van de voorsz: Schiptimmerwerff ofte ook gemandt anders geene Werven van Swijndregt ofte buijten het Eijland van Dordregt buijten de meergemelte werff Sullen mogen hebben maacken off gebruijken alswerdende den voorn: van der Pijpen ende alle andere Gildebroeders welckede Sulcx mits desen wel Expresselijk verboden Ende geinterdiceert omme t welk onverbreeckelijk te agtervolgen, Soo Sullen naar desen egeene meesters in t voorsz. gilde mogen komen en als Gildebroeders Werden ontfangen als op de Conditie ende oversulcx den Eed van t incomen met de voorsz. Conditie werden geamplieert ende off t gebeurde dat de voorsz: Schiptimmerwerff van den voorsz. van der Pijpen eens effecten Wierde verlaten ende dat de besitters vandien in t betalen van t voorsz: Jaargelt niet en quamen te Continueren Soo verklaart de opgemelte Camere dat in Soodanigen geval Selfs de voorsz. Schiptimmerwerff niet Wederom tot een Schiptimmerwerff naderhant Soude mogen werden gebruijkt ofte geapproprieert &a 't is nu sulcx dat een Dirk Uijttenbogert Schiptimmerman ende Jegenwoordig possesseur van de timmerwerff van den voorsz.: Gillis van der Pijpen

(folio 86vs)

onwillig is de knegts en Jongens ingevolge van t 14en en 15en Aricul aan te brengen in het regt daar voor te betalen als mede het Jaargelt niet jegenstaande diversche aanmaanninge aan hem gedaan Jae selfs ingevolge van de voorsz. articulen al in de boete is beslagen dat den voorsz. Dirk Uijttenbogaart ook het Accort tussen het Schiptimmerluijden gilde ende den voorsz: Gillis van der Pijpen door intercessie van dese Ed: Camere gemaakt in geenen deele kompt naar te Comen als hebbende desselfs Werff vergroot gebruijckende meer als drie houte vijsen en andere Saacke meer Strijdende tegens het voorsz. Contract redenen waaromme de Supplianten waaren te raaden gewerden haar bij desen te addresseren tot UEd. Groot Agtb: met voorige reverentie versoekende appointement in margine deses waar bij den voorsz: Dirk Uijttenbogert wert geordonneert en voor soo veel desnoots geordonneert de boeten Waaronne den voorsz: Dirk Uijttenbogert is beslagen te betalen ende sijne knegts en Jongens behoorlijk te sijnen tijt aan te brengen en daar voor te voldoen t regt dat ingevolge van t voorsz. 14e en 15e articulen van de voorsz: ordonnantie daar van moet werden betaalt en Jaarlijcx daarinne te Continueren gelijk desselfs predecesseurs altijts Souden eenige Contestatie hebben gedaan dat wijders

(folio 87)

dat voorsz. Dirk Uijttenbogert sal werden geordonneert ende gecondemneert het Contract tussen de deckenen vant voorsz. Schiptimmerluijden gilde en den voorsz. Gillis van der Pijpen op den 30 Maart 1678 gemaakt exactelijk naar te komen ende te agtervolgen op Soodanige boeten als UEd:e Groot Agtb. daar toe Sullen gelieven te Stellen te appliceren Soo ten behoeven vant voorsz: Schiptimmerluijden Gilde als Armen deser Stad Twelk doende etc.a Uijtte namen van de Suppl.te (was geteijkent) B.V.Gelsdorp, proc.r

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponneren ord:t dat deeze requeste sal werden gestelt in handen van de Heeren Mr: Pieter Brandwijk van Bloklant heeren Willemsz: vrijheer van Bloklant en Pieter Onderwater Mattheusz omme parthijen te hooren en haar Ed. Groot Agtb. rapport te doen. Actum Dordrecht den Seevenentwintigsten meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

De Camere gehoort het rapport van heeren Commis.en mi(t)sgaders gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaande requeste ordonneert ende voor Soo veel desnoots Condemneert Dirk Uijttenbogert ter requeste gemelt noopende de geijste Boete aan den Armen te betalen de Somme van Thien Guldens Tien Stuijvers ontseijt de Suppll.ten de verdere geeijschte boetens Condemneert

(folio 87vs)

wijders denzelven Dirk Uijttenbogert sijnen knegts ende Jongens behoorlijk te Sijner tijt aan te brengen ende daar voor te voldoen t recht datr ingevolge van t 14 en 15 Articulen van de ordonnanatie meede ter requeste gemelt daar voor moet werden betaalt en Jaarlijcx daar inne te Continueren gelijk desselfs Predecesseurs altijt hebben gedaan ende ook optegeven Sijne knegts en Jongens die inden Jaeren 1726 in Sijn dienst zijn geweest ende ilice te betalen het regt ingevolge vant voorsz. 14e en 15e Articulen daar toe staande Condemneert Wijders den voorsz. Dirk Uijttenbogert het Contract tusschen deeckenen vant Schiptimmerluijden Gilde ende Gillis vander Pijpen zal.r op den 30 Maart 1675 gemaakt Extractelijk naartecomen en te agtervolgen op de boete telken reijse ter Contrarie doende te verbeuren de Somme van vier Guldens te appliceren drie vierde parten ten behoeve van t voorsz: Gilt ende een vierde part ten behoeve van den Armen deezer Stadt en Compenseert de Costen om redenen gemelte Camere daar toe moverende. Actum Dordt. den 16 Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)