Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


25-09-1727 Adriaan van Dam, secretaris van de slagroede


(folio 88)

Aan d'Ed. Groot achtb. heeren den Preesiderende Burgemr. mitsgaders die van den geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordregt.

Geeft met alle Eerbied te kennen Adriaan van Dam Secrets van de Slagroede binnen dese Stadt dat hij Suppliant dagelijcx ondervint dat verscheijde uijtdragers of uijtdraegsters (nae t schijnt) uijt een pure quaet aerdigheijt en (wast doenelijk) om den Suppliant in Sijne goede naam en faam te krenken komen voor te Wenden alsof den Suppliant int schrijven off aanteeken van de goederen die Sij op de Erffhuijsen hadden gekogt deselve goederen hoger quam te Stellen als die effectif bij haer gekogt waeren en off nu wel onlangs geleden den Suppliant eenige van deselve die Sulcx ook voorgaven van haer ongelijk hadden overtuijgt, en waer over deselve bij UEd: Groot agtb: ook sijn gecondemneert gewerden aen den Supplt: voor sijne

(folio 88vs)

kosten te moeten voldoen negen gulden Soo is het egter Sulcx dat die quaet aerdige tot deselve haere Verkeerde voorwendingen blijven Continueren om t welke dan (ist doenlijk) eenemaal te doen ophouden So vind den Suppliant Sig genotosaakt Sijn toevlugt te nemen tot UEd. Groot Agtb: gansch onderdaniglijk versoekende Appt. waer bij den scheijder of Scheijster van de Erffhuijs en (die ordinair naest hun Supplt. ofte Sijne gesubstitueerde Sit) mag werden gelast ende bevolen om nauwkeurig reguard te nemen op de aenteekeningen die den Supplt: van de verkogte goederen sal komen te doen ten eijnde en om te sien of deselve niet Comform de koopen werden gedaan. tWelk doende etc. (was get.) A.v.Dam, P. Venlo, procur.

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaande requeste accordeert den Supplt. zijn verzoek gelast ende beveelt dienvolgende den scheijder off scheijtster van de Erffhuijsen naauwkeurig reguard te neemen op de aantekeningen die den Supplt: te doen ten eijnde en om te zien off deselve niet Comform De Cooper werden gedaan. Actum Dordt. den 25 Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)