Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-01-1727 opvoeding kind van Dirk van Cleeff (overleden) en Johanna de Vlugt (nu huisvrouw Jan van der Kaa)


(folio 11)

Aande Ed. Groot Agtb. Heeren en Heeren Presiderende Burgermeester en Regeerders der Stad Dordregt

Geven Reverentelijk te kennen Jan van der Kaa en Sijne huijsvrouw Johanna de Vlugt, beijde wonende binnen dese Stad, dat Dirk van Cleeff de overledene Man van de tweede Suppliante bij Sijn testamentaire dispositie op den 10e Augustij des Jaers 1725 gepasseert voor den Notaris Andries Cant en Seeckere getuijgen binnen dese Stadt residerende tot Sijn eenige en Universele erffgenaem in alle Sijne nagelatene goederen heeft geinstitueert t kind door den voorn: Dirk van Cleeff bij de gemelde tweede Suppliante verweckt en dat den selve Wijders daer over tot voorgs heeft gestelt Sijn vader Jan van Cleeff Sonder dat bij deselve dispositie is vermelt hoe ende op Wat wijse met de Intresse Soude moeten Werden gereguleert vervolgens Soo hebben de Supplianten dan vermeijnt dat deselve Intressten aen hen luijden tot opvoedinge van t voorn: kind Jaerlijcx moete werden Uitjgerijkt na dien t in regten Constant is dat ouders niet verpligt Sijn kind off kinderen te aliementeren uijt haer eijge goederen Soo lange deselve kind off kinderen eenige inComsten hebben Waer Uijt deselve alimentatie Soude cunnen werden gevonden, en na dien den voorn. gestelden voogd Sulcx niet gaeren Souden doen voor al een dat den Selve daer toe bij uEd. Groot Aghtb. was geauthoriseert Soo Sijn de Supplianten genootsaekt geworden haer

(KANTLIJN: derde Appointement
De Camere gehoort hebbende 't Rapport van de Heer Mr. Govert van Slingeland Vrij Heer van Slingeland als gesurrogeert wezende tot meede Commissaris inde plaatse vanden affgeganen Heer Pieter Onderwater beneevens den Heer Mr: Paulus Gevaarts voordewelke Jan van Kleeff op den 9e deezer Maant Maart 1728 heeft gedaan Reeck. bewijs en Reliqua die hij op de goederen van t Weeskind ter Requeste gemt: eenigsints heeft gehat en gedaan, en weijders gehoort hebbende wat inComsten tZelve Weeskind uijt de voorsz: Goederen Haarlijxs te wagten hadde, accordeert aande Supplten en ordonneert Jan van Kleeff als voogt o(ver)'t gemelde minderjarige kind, dat denzelven aande voorsz: Supplten: boven de reets genotene Vijffentseventig gls: tot opvoedinge van 't Zelve kind Jaarlijxs Sal hebben te betalen een Somma van gelijke Vijfentseventig gls: integaan mettet Sluijten van de gemelde Reeck:e en Sullende geduijren tot dat 't voorsz: kindt geComen zijn zal tot Mondigen dagh off Huwelijken State off dat t zelve Sijn eijgen Cost sal connen gewinnen. Actum Dordt: den 11 Maart 1728 (was get.) P: Eelbo)


(folio 11vs)

bij desen te keeren tot UEd. Groot Agtb. onderdaniglijk versoekende dat UEd. Groot Agtb: aende Supplianten gelieven toe te Staen en te Consenteren dat den voorn. Jan van Cleeff aan haar luijden Supplianten Jaerlijcx tot opvoedinge van t selve kind sal hebben Uijtte rijcken de Jaerlijkcxe revenuen van de goederen t voorsz: kind door den voorn. Sijnen vader bij den gemelden testamente gemaekt te weten voor Soo veel die na aftreck van alle Wettige lasten en(de) reparatien Jaerlijcx Sullen comen te bedragen te reeckenen vant affsterven van den voorn: Dirk van Kleeff tot tijd ende Wijle t Selve kind gekomen sal wesen tot mondigen daege off huwelijke Stete ofte adt t Selve kind Sijn kost met eere sal konnen gewinnen.
Twelk doende etc.a
Jan van der Kaa, Johanna de Vlugt (was get.) H. v. Wetten, procur.r.

In Margine Stond voor appostille
De Camere alvorens te disponeren Committeert de Heeren Pieter Onderwater en Mr: Paulus Gevaerts Schepenen omme de nevenstaende requeste te WExamineren en haar Ed.e Groot Achtb; te dienen van derselver Consideratien en de Advijs. Actum den 14 Jannuarij 1727 R. Eelbo.
(Lager Stont)
De Camere gehoort hebbende t rapport van Heeren Commissarissen accordeert de Supp.lten

(folio 12)

haar (ve)rsoek authoriseert mitsdien Jan van Kleeff als voogd over het Minderjaerigen kind van de tweede Supp.te aen haer verwekt door haer voorledenen Man Dirk van Kleeff aande Supplianten bij provisie Uijt de Jaarlijkse Revenuen van de goederen van t voorsz: kint (t selve opgecomen van desselfs Vader den voorsz: Dirk van Cleeff volgens den testamente breeder te Req.te gemelt) tot opvoedinge van t selve te betalen de Somma van vijff en t Seventigh Guldens #.
Actum den 21 Jann: 1727 P. Eelbo

(KANTLIJN: # ende ordonneren wijders den voorn. Jan van Cleeff dat den Selven ten overstaan van heeren Commisarissen sal hebebn tre dien rekening, bewijs en reliqua van de administratie die hij over de goederen van t voorsz. kint en wegens den boedel van sijn voorn. Soon Dirk van Cleeff eenigsints heeft gehad en gedaan, omme na examinatie van deselve wegens de Jaarlijkse Uijtreijkinge wijders gedisponeert te werden So als bevonden sal werden te behooren.)

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)