Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


02-10-1727 Jan Falentijn, korenmeter (Jan Struijckmans i.p.v. Jan van Rantwijck, substituut)


(folio 90)

Aan d'Ed. Groot Agtb. Heeren den Heer Presiderende Burgemeester en Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Jan Falentijn

(folio 90)

borger deser Stad dat UEd. Groot Agtb. eenige Jaeren geleden hem Suppliant hebben geleiven te begunstigen met een Coornmetersplaatse binnen dese Stad dat de voorsz. Co(o)rnmetersplaatse met goedvinden van UEd. Groot Agtb: nu laest eenigen tijt is bedient geworden bij enen Jan van Rantwijck dat den voorsz. Jan van Rantwijck de voorsz. Coornmeetersplaats niet langer genegen is waar te nemen door dien hij voornemens is na Oostindien te vertrecken en na dien den Suppliant als nog in dienst Sijnde van Sijn Heer deselve Coornmetersplaatse Selfs niet kan bedienen Soo Souden den Suppliant wel geern Sien dat deselve Coornmetersplaetse nogh voor den tijd van twee Jaeren door een ander bequaam persoon wierde waargenomen redenen waaromme den Suppliant Sigh Wederom bij desen is addresserende aen UEd. Groot Agtb: ootmoedelijk versoeckende dat uEd. Groot agtb: den Suppliant gelieven toe te staan dat hij de voorsz: Coornmeetersplaets magh laeten bedienen door den persoon van Jan Struijckmans borger, en inwoonder binnen dese Stadt dewelcke daar toe als bij deese Sijne Sijne onderteijckeninge Comt te blijcken volcomen bereijt willig is. TWelk doende &a. J. Falentijn, Jan Struijkmans (was get.) H.v. Wetten, Proc.r.

(In margine Stont)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende

(folio 90vs)

dese nevenstaande requeste accordeert den Supplt. Sijn versoek Authoriseert ende qualificeert mitsdien denselven omme de Coornmetersplaats breeder ter requeste gemelt door den persoon van Jan Struijkmans te mogen laten bedienen ende waarnemen mits sig dragende na de ordere die in dese gebruijkelijk is en doende den behoorlijken eed in handen van den Heer Mr. Dirk Huijbert Stoop, hooft officier deser Stad off bij sijn Edh. absentie aan desselfs Stadhouder. Actum den 2 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)