Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


30-09-1727 klein schippersgilde, veer op Gouda


(folio 90vs)

Aan d'Ed. Groot Agtb. heeren den Presiderende Burgemr. en Camere Juditeel der Stad Dordr:t.

Geven onderdaniglijk te kennen de Deeckens van t klijn Schippersgild binnen dese opgemelte Stad dat vermits het groot getal vande respective Gildebroeders van der Supplianten voorsz: gilde de beurtschippers van dese Stad op Gouda haer beurt, en Ver Soo wel niet waernemen als t welbehoort alsoo den eene het op den andren van haere Confraters diekwils laet aankomen waer uijt te vreesen is dat daar over klagten Soude komen te vallen tot voorkoming van t Selve en prompt naerkomen van ahere beurte volgens ordonnantie dienaangaande gestatueert, onder revernentie Seer goed

(folio 91)

Soude Sijn dat uijt der buijk van t selve Gild drije personen wierde aangegoijt die maar alleen bevoegd Soude Sijn op haere beurte het veer op Gouda waar te nemen voordentijt van twee Jaeren en dat naer verloop van die twee Jaeren telkens van twee Jaren tot twee Jaren drie persoonen op nieus Souden werde aengesmakt, om het voorsz. veer voor twee Jaren te bedienen en naar behooren waar te nemen redene Waerom de Suppl.ten haer aen UE Groot Achtb. Sin addresserende onderdaniglijk versoekende dat de Suppl.te in haere voorsz: qualiteijt mogte Werden gequalificeert en mitsdien aen haer geaccordeert om uijt den buijk van haer voorsz. Gilde drije personen te laten aensmacken dewelke voortaen der tijt van twee Jaeren alleen hare beurte en veer van deese Stad op Gouda ordentelijk en anar behooren Sullen hebben Waar te nemen en dat de voorsz. aensmackinge van drie persoonen uijt den buijk van het voorsz. Gild van twee Jaer tot twee Jaar sal moeten geschieden TWelk doende etc.a uijt deer naeme van de Supplianten (wa get.) A.V.Nievelt, Procureur.

(In Margine Stond)
de Camere alvorens te disponeeren Com-

(folio 91vs)

mitteert de heeren Mr: Pieter Brandwijk van Bloklant vrij heer van Bloklant en de Pieter Onderwater Schepenen deser Stad Omme de nevenstaande req.te te examineren aen haar Ed. Groot agtb. te dienen van derselver Consideratie en advijs. Actum den tweeden Septemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van de heeren Commisasrissen mitsgrs: gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste accordeert de Supplt.en haar versoek Authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve in haare qualiteijt omme uijt den buijck van het kleijn Schippers Gild binnen dese Stad drie persoonen te late aansmacken dewelke vor den tij van twee Jaaren alleen haare beurte en veer van dese Stad op Gouda Ordentelijk en naarbehooren Sullen hebben waartenmen en dat de voorsz. aansmackinge van drie persoonen uijt den buijk van het voorsz. Gild van twee Jaar tot twee Jaar Sal moeten geschieden mits in Sijn geheel blijvende het reglement bij dese Ed: Camere den 6 Julij 1727 geapprobeert en dat de

(folio 92)

drie aangesmakt Schippers Sig Sullen moeten vorosien van Goede Ende Suffisante Schuijten tot Commoditeijt van de passagiers en bequaame Sijnde tot de Goederen en Coopmanschappen die met deselve moeten werden vervoert. Actum den 30en Septemb: 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)