Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-10-1727 Jan Simonse van Eijsden, zoon Gerrit in het leprooshuis


(folio 92)

Aan de Ed: Groot agtbaare Heeren de H.ren Presiderende borgemr: ende Regeerders der Stadt Dordreght.

Geeft met Schuldige Onderdanigheijt te kennen Jan Simonse van Eijsden, Schipper en Coopman opde Maas dat zijn Suppl.ts Soon Gerrit van Eijsden Veele jaaren Sigh hebbende geinquireert en ondersoght mitsgaders geappliceert tot het ondersoeken van serieuse Saake; meer dan den Selven Conde bevatten, off zijn begrip toeliet tot Soo verre dat hij (tot zijn Suppl.ts overgroote droefhijt en gevoelige Smerte) Soodanigh daardoor in zijne hersenen is getroubleert geworden, dat niet eenemaal buijten Staat is geraakt Sigh Selven te Gouverneren ofte bewaaren en alsoo die quaal van tijt tot tijd aggraveert en daar uijt ongelukken Souden Connen ontstaen

(folio 92vs)

de hem Supplt. en zijn familie nogh tot grooter droefhijt Soude Connen Strekken, Soo was hij Supplt. (om zijn gewisse daarvan te bevrijden) Genootsaakt geworden, zijn toevlught te nemen tot UEd: Groot Agtb: met Voorige eerbiedighijt versoekende dat hij Supplt. magh werden gequalificeert om den voornt. zijnen zoon alhier in het Leprooshuijs te mogen doen Confineren en dat UEd: Groot agtb: ten dieneijnde hem Supplt. in margine deses gelieven te verleenen Appointement twelk doende etc (was get:) J:S: van Eijsden, Andries Cant, Proc:r

In margine Stont voor Appostil
de Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert den Supplt. zijn versoek authoriseert en qualificeert dien volgende den selven Somme Zijn Zoon Gerrit van Eijsden, bij provisie tot zijnen Costen in 't leprooshuijs te mogen Confineren. Actum den 9: October 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)