Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


08-10-1727 Neeltie Spits huisvrouw Andries van den Bosch, in het leprooshuis


(folio 93)

Aen d'Ed: Groot Achtb. Heeren der Presiderende Borgemeester mitsgaders die van den Geregten en de Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geven met alle Eerbied te kennen Maria Spits huijsvr. van Nicolaes Hoevenaar en Pieternella Franken huijsvr. van Willem Rosmeijer eenige Susters de eerste van heelen ende tweede van halve bedden van Neeltie Spits huijsvr. van Andries van den Bosch althans in Oostindie woonende resp.e binnen dese Stadt dat deselve Neeltie Spits geduurende den tijdt van ontrent drie Jaeren Sig gans ongebonden en buijtenSpoorig heeft gecomporteert Soo door dronken drinken onordentelijke Conversatien als andersints breeder gespecificeert in de geannexeerde attestatie waer toe in dese kortsheijtshalve wert gerefereert Sulcx dat daar Uijt niet dan ongelukken van brandt of andere onheijlen te Wagten Soude Sijn in Cas daarinne bij teijts niet Wierde voorsien redenen waaromme de Supplianten als naest bloet vrienden van deselve Neeltie

(folio 93vs)

Spits Sig genootsaakt vinden haer toevlugt te neemen tot UEd. Groot Agtb. gans ootmoedig versoekende Appointement waer bij de Suppl.ten mogen werden gequalificeerd om de voormelte haere Suster Neeltie Spits bij provisie te mogen doen Confineren in het leprooshuijs binnen dese Stadt ter tijdt en wijlen haer voorsz: Man (die op Sijn retour staet) Sal wesen gerepatrieert en dat de Suppl.ten tot onderhoud van deselve Neeltie Spits haere geringe meubelen en huijsraat Sullen mogen doen benificeren en verkoopen en de penn. daer van komende ten eijnde voorsz. aen de binnen Vader en het selve Leprooshuijs over te geven Voor Soo verre Sulcx noodig Sal Sijn Twelk doende etc.a dit + merk is gestelt bij Maria Spits, dit ie merk gestelt bij Pieternella Francken (was get.) P. Venlo, procr.

(In margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Gevaerts en Braats omme de Suppl.ten nevens de attestante in de attestatie ten desen annex gemeld op t versoek in desen gedaan nader te hooren en alsdan mijn Ed:e heeren van den Geregten te dienen van derselver Consi

(folio 94)

deratie en advijs. Actum den 8 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
de Camere gehoort hebbende t rapport van heeren Commiss.n ende gesien ende geexamineerdt hebbende en neevenstaande requeste accordeert de Suppl.ten haar versoek qualificeert dienvolgende deselve om haar Suster Neeltie Spits huijsvr. van Andries van Bosch bij provisie tot het retour van den voorn: van den Bosch in het leprooshuijs alhier te Confineren en dat de Suppl.ten tot onderhoud van deselve Neeltie Spits eenige menschen en huijsraad (volgens Inventaris daar van te maken) Sullen mogen verkopen of dat een der Suppl.te volgens haar Offertes de gelden Sal mogen verstrekken tot het voorn. onderhoud behoudens haar regt opde meubelen en huijsraad. Actum den 9 octob. 1727 (was get.) J.v. Vechoven.


NB.
Gegevens van Andries Jacobz van den Bosch uit Dort
Datum indiensttreding: 25-04-1717
Functie bij indiensttreding: Matroos
Uitgevaren met het schip: Samson
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 00-00-1721
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Waar uit dienst: Barneveld
Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Samson
Kamer: Delft
Inventarisnummer: 13909
Folio: 95
DAS- en reisnr.: 2304.4
Vertrek: 25-04-1717
Kaap: 21-08-1717 25-09-1717
Aankomst: 14-12-1717 Batavia
bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1147963

Gegevens van Andries van den Bos uit Dorth
Datum indiensttreding: 03-02-1725
Functie bij indiensttreding: Bosschieter
Uitgevaren met het schip: Zoetelingskerke
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 00-00-1726
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Waar uit dienst: zoetelingskerke
Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Zoetelingskerke
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 12845
Folio: 48
Vertrek: 03-02-1725
Kaap: 18-05-1725 06-06-1725
Aankomst: 09-08-1725 Batavia
Bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=212954

Gegevens van Andries Jacobsz. van der Bos uit Dort
Datum indiensttreding: 02-05-1730
Functie bij indiensttreding: Bosschieter
Uitgevaren met het schip: Valkenisse
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 00-00-1732
Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Waar uit dienst: Hillegonda
Schuldbrief: Nee
Gegevens van de vaart
Schip: Valkenisse
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 12892
Folio: 38
DAS- en reisnr.: 2807.6
Vertrek: 02-05-1730
Kaap: 03-09-1730 27-09-1730
Aankomst: 17-02-1731 Batavia
bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=326002

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)