Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-10-1727 Cornelia van Schellebeeck, Jan en Maria van Schellebeeck, papieren van de gemeenschappelijke ijzernegotie


(folio 94)

Aen de Ed: Groot Aghtb. Heeren die vande Gereghte en de Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Cornelia

(folio 94vs)

van Schellebeeck, meerderjarige dogter wonende alhier dat Sij Suppl.ten van UEd. Groot Agtb: op den 5 decemb. 1726 op haar request hadde geobtineert een appoinctement waar bij den Camerbewaarder van UEd. Groot Agtb. was onder anderen geordonneerdt om bij provisie de boecken, Chartres en papiere Specterende tot de gemeene negotie van haar Suppl.te en haren broeder Jan van Schellebeeck en suster Maria van van Schellebeeck te brengen op een neutrale plaats ofte wel ter Secretarie alhier dat de voorsz. Jan en Maria van Schellebeeck wel hadde getraght eerst bij appel ende naderhant bij een penale Interdictie de resolutie van UEd Groot Agtb: provisionele dispositie te Sluijten dogh daar ontrent niet hebben kunnen reussere Soo hadde deselve de onbesonnetheijt gehad om evenwel UEd. Groot agtb: voorsz. provisionele dispositie illusoir te maacken van de voorsz. gemene boecken ende papieren te vervoere ende te verduijsteren en t welcke alsoo niet en behoort en een feijtelijke Stremmingh van UEd Groot Agtb. voorsz. dispositie is So keert Sij Suppl.te haar

(folio 95)

andermaal tot UEd. Groot Agtb: reverentelijk versoekende dat UEd. Groot agtb: mede bij provisie en pendente Lite de voorsz. Jan en Maria van Schellebeeck te Samen ende ijder in t bijsonder gelieven te ordonneren om aenweijsinge te doen waar de voorsz: boecken ende papieren van de voorsz: gemeene ijser negotie sijn berustende omme vervolgens ingevolge UEd. Groot agtb: voorige dispositie ter Secretarije deser Stad overgebragt te worden t welk doende etc. uijtte name van de Suppl.te (was get.) B. v. Gelsdorp, procur.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Gevaerts en Braats omme de Suppl.te met ende nevens Jan en Maria van Schellebeek opt versoek in desen gedaan te hooren ende vereenigen is t doenelijk So niet Mijn Ed. heeren van den Gerechte te dienen van derselver Consideratie en advijs. Actum den 2 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende t rapport van heren Commiss:n voor dewelke partijen waren gecompareert ordonneerdt bij provisie

(folio 95vs)

Jan den Maria van Schellebeeck ingevolge den appointement deser Camere in dato den 5 decemb. 1726 alle de boecken, Chartres en papieren tot de gemeene ijser negotie Specterende ter Secretarie deser Stadt overtebrengen ende sulcx aent selve provisionele apointement te voldoen. Actum den 9 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)