Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-10-1727 Frans Cattron en Catrijna van Donck, insolvent


(folio 98vs)

Aan d'Ed. Groot agtb. Heeren den Heer Presiderende Burgermeester en Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft rerverentelijk te kennen Fransch Cattron vleeshouder en borger deezer Stad dat hij Zupplt: door Malfortuijn is geraakt in Soodanige ongelegentheijt dat denselven niet in Staat is Sijne Crediteuren genoegen te kunnen geven die hem dagelijcx Comen te overvallen Weshalven Soo is den Supplt: genootsaakt gewerden ten beste van zijne Crediteuren alle Zijne goederen (dewelke anderzints door de Executie Costen voor een groote gedeelte Souden werden geabsorbeert) overtegeven en Sigh bij deeze met voorgaande reverentie te addresseren tot UEd. Groot Agtb: onderdaniglijk versoekende dat UW Ed. Groot agtb. een Curateur in Sijnen boedel gelieven aantestellen daar toe met goetvinden van UW Ed. Groot agtb: voorstellende den Persoon van Willem de Groot

(folio 99)

omme alle Zijne goederen ad opus Jus habentium te beneficeren en de tot Gelde te maken. Twelk doende etc. dit merk X is gestelt met de hand van Frans Catrron, Catrijna van Donck huijsvr: van Frans Cattron.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande req.te accordeert den Suppl:t Sijn versoek Stelt mitsdien aen tot Curateur in desselfs boedel Willem de Groot, Clercq ter Secretarije deser Stad omme de Goederen en effecten van den Suppl.t ad opus Jus habentium te beneficeren des hem in alles regulerende na de ordonnantie op de desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum den 16en Octob. 1727 (was get:) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)