Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-10-1727 Margereta van Heijst weduwe Gillis van Ooth


(folio 99vs)

Aan de Ed. Groot Heeren van den Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijcke Eerbeidigheijt te kennen Jan van Heijst, borger binnen dese Stad, dat Margereta van Heijst in haar Leven wed. wijlen Gillis van Ooth bij haare testamentaire dispositie gepasseert voor den Notaris Bartholomeus van Gelsdorp ende Seeckere getuijgen binnen dese Stadt in dato den 20 decemb. 1723 onder Anderen aan den Suppliant hadde gelegateert een Somme van drie duijsent guldens aan hem te voldoen(voldoon) Ses Weecken naar haar testatrices overlijden en Somme van twee duijsent guldens ende een duijsent guldens agt Jaaren daar naa dat de een duijsent guldens tot dien tijt Soude moeten blijven onder Sr: Fredrik Wilkens, raffinadeur binnen dese Stadt welcke een duijsent guldens naar verloop van de voorsz. Agt Jaren aan den Supplt: Soude moeten werden voldaan met den intrest van dien tegens vier percento int Jaar dat de voorsz. Margareta van Heijst int begin van den Jare 1724 deser Werelt is komen te overlijden aan den Supplt.

(folio 100)

de voorsz. twee duidjent gls. Ses Weecken naar haar overlijden door d'executeurs van haar testament aan hem Supplt. wel waaren betaald Maar dat de een duisjent guldens waren blijven berusten onder den voorsz: Fredrik Wilkens, dog alsoo den Supplt: ter dier tijt met veele Schulden was geinvolveert Sulcx het meeste gedeelte aan desselfs Crediteuren was betaalt gewerden dat den Supplt. Sedert die tijt met veele Siecke dagen is besogt gewerden Sonder een duijt te konnen Winnen en daarbij belast met een Sware familie ende alsoo den Supplt. vermits zijne Zieke dagen en Sware familie, tot Soodanige Armoede was vervallen dat hij in Janu. 1726 hem bij request hadde moeten adresseren tot uEd. Groot Agtb: en op sijn deugdelijk te kennen gegeven hadden geobtineert appt. in dato den 21 feb. 1726 waar bij den voorsz. Fredrik Wilkens wiert geauthoriseert een gewualificert de voorsz. Somme van en duijsent guldens aan den Supplt. te voldoen namentlijk op Meij 1726 de Somme van twee hondert guldens Sonder intrest opt Capitaal en op meij 1727 en Soo Successivelijk alle Jaaren een Somme van een hondert Vijftigh guldens dog mede Sonder intrest tot het voorsz: Capitaal op wijse gemelt geabsorbeert en uijtgekeert Sal Sijn, Sulcx onder den voorsz: Fredrik Wilkens nog berust

(folio 100vs)

Ses hondert en Vijfftigh guldens tis nu Sulcx dat den Suppliant van desen Jaar heeft gecogt een geheel huijs en Erve en overgenomen een tinnegieters Winckel Waar toe hij diversche gelden heeft moeten Negotieren Waar van hij Sware intressen Moet betalen dat hij Supplt. Seer geern een gedeelte vande genegotieerde penn: Soude afflossen om ontlast te Sijn van de Swaare interssen redenen Waaromme hij Supplt. hem is keerende tot UEd Groot agtb. ootmoedelijk versoekende appointement in Margine deses Waar bij den voorsz: Fredrik Wilkens mag werden geauthoriseert en de gequalificeert de nog resterende Somma van Ses hondert en Vijfftigh guldens van t gemelte Capitaal van een duijsent guldens van t gemelte Capitaal van een duijsent gulden nog onder hem berustende aan den Supplt. over te geven met den verschenen ontrest van dien. Twelk doende etc. Uijtten Name van de Supplt. (was get.) B.V.Gelsdorp, procureur.

(In Margine Stond)
de Camere gesien ende geexamineert

(folio 101)

hebbende, den neevenstande requesten accordeert den Supplt. Sijn versoek authoriseert ende qualifcieert dienvolgende Fredrik Wilkens de nog resterende Somma van Ses hondert en vijfftigh gulden van t Capitaal van duijsent guldens breeder ten requeste gemelt aan den Supplt: over te geven met den verschenen intrest van dien mits dat de voorsz. penn. effective Sullen moeten geemploijeert tot afflossinge van alsulke genegotieerde Capitalen als bij den requesten werd geposeert, en qualifcieert verders de heeren executeurs van den testamente van Margareta van Heijst Weduwe van Gillis van der Ooth omme ten dienende de Obligatie onder haar Ed berustende aen den Supplt: te demanueren. Actum den 21 Octob. 1727 (was getr.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)