Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-10-1727 Gerrit Sluijmer, 78 jaar, verzoek voor het armhuis


(folio 101)

Pro Deo. Aan De Ed. Groot agtb. heren die van den Geregte ende Kamere Judicieel der Stad Dordregt.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt

(folio 101vs)

te kennen Gerrit Sluijmer, borger deser Stadt out agt en Seventigh Jaren dat hij Supplt. alteijts Sijn best heeft gedaan om buijten assistentie vande diaconij de kost te Winnen geijk tot nog toe is geschiet, dog dat hij Supplt: vermits Sijn hooge Jaeren en Swakheijt nu in geen Staat is om te konnen Subsisteren dat hij Supplt: nu alles heeft verteert en geen duijt meer kan winnen Sulcx hij buijten assistentie Soude moeten vergaan weshalven hij Supplt: Seer gaarn Soude Sijn besteet int Armhuijs binnen dese Stad om die Weijnige Jaren die hij (naa de loop van de natuur) nog in de Werelt Soude konnen Sijn de cost te hebbe maar de wijle niemant int voorsz. Armhuijs kan komen off hij moet twee Jaren lang van den Armen getrocken hebben weeckelijks Soo aan broot als gelt vier en twintigh Stuijvs: ten waare op Speciaal appointement van UEd Groot Agtb. ende dewijle den Supplt. nooijt enige assistentie van de diaconij heft gehad kan hij Supplt. Sonder Speciaal appointement van UEd Groot Agtb. int voorsz: Armhuijs komen redenen waaromme den Supplt: Sig is addresserende tot UEd. Groot Agtb.

(folio 102)

Ootmoediglijk versoekende dat welgemelte UEd Groot Agtb. reflectie nemende op Sijn Supplts. hooge Jaaren end'armoede waar innen denselven is gelieven te verleenen Appointement in Margine deses Waar bij d'heeren Vaders ende regenten vant voorsz. Armhuijs werden gequalificeert ende geauthoriseert den Supplt. int voorsz: Armhuijs in te nemen. TWelk doende etc. uijtten name vanden Supplt. (was get.) B.v.Gelsdorp, procur:

(In margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat dese requeste Sal werden gestelt in handen vande heeren Vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad Omme haar Ed. Groot Agtb: te dienen van der Selver Consideratie en advijs. Actum den 14 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
Ingevolgen van het boovenstaande Appoinctement van UEd Groot Agtb: Soo hebben heeren vaders en regenten van t Armhuijs Sig geinformeert op den inhoud deser req.t te bevinden het 4de articul van haer ordonn. is duterende

(folio 102vs)

dat niemand in het voorsz. huijs mag werden ingenoomen vooren al eer denselven ten minsten twee Jaaren op de Ceelen der Diaconij is bedeelt geweest met 24 Stujvs. in gelt of broodt So Souden heeren vaders en regenten van advies Sijn dat den Supplt. tot het voorsz. huijs niet behoort en gevolgelijk dat het versoek bij den selven gedaan behoorden te werden ontsegt.
des nieet te min referen Sig heeren vaders ter dispositie van UEd Groot Agtb. Actum den 20 octb. 1727 ter ordonn. van heeren vader regentenm voorsz. (was get.) A.v.Hoogeveen, rentmr.

(nog Lager Stond)
De Camere gesien hebbende het advijs van de heeren vaders en regenten van het Armhuijs mitsgrs: gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande requeste; accordeert den Supplt. Sijn versoek authoriseert ende qualificeert dienvolgende de heeren vaders en regenten van het voorsz. Armhuijs den Suppl.t int Selve huijs intenemen omme aldaar Sijn Levenstijt te werden onderhouden ende gealimentert, ende ordonneert

(folio 103)

wijders aan den Diaken vant quartier (waer onder denselven woont) ten behoeve van t gemelte huijs weeckelijkcx een gulde uijtterijcken en Sulcx den tijt van twee Jaaren te Contribueren. Actum den 21 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)