Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-10-1727 Geertruij Moelaert, circa 61 jaar, verzoek voor het Nieuw Armhuis


(folio 103)

Pro Deo. Aan de Ed:e Groot agtb. heeren den Presiderende Borgermeester ende die van den geregte der Stad Dordrecht.

Geeft met Schuldig eerbiedigheijt onderdaniglijk te kennen Geertruij Moelaert, out ontrent een en Sestigh Jaren bedeelt werdende weeckelijcx met tien stuijvers en twee brooden van den broeder diaken onder het tweede quartier dat wijlen haaren neeff Jacob Moelaert bij sijn Testament aen haare Suppl.te heeft gelegateert een Somme van twee hondert en vijfftigh guldens onder andere met die begeerte dat t voorsz. gelegateerde door de Diaconij niet en Sal mogen werden belemmeert off daer aen eenige pretensie gemaakt dat des niet tegenstaande den broeder diaken van het voorsz: tweede Quartier egter pretensie opt gelegateerde komt te maken en Sustineert dat het selve aen hem moet

(folio 103vs)

werden overgegeven ofte dat anders de Supplt. haer Selfs daar van moet alimenteren en op Sijn Ceel door gaan dat de Supplt. gekomen Sijnde op haar dagen niet in Staat is om met haar handen arbeijd iets te winnen en haar mede in geen Staat bevint Sonder onderstant van andere vant voorsz: Legaat lange te Sullen kunne bestaan Sij wel wenste voor de voorsz: twee hondert en vijfftigh gulde int Nieuw Armhuijs te werden ingelaten waerom de Supplt: haer is kerende tot UEd. Groot Achtb: met voorige onderdanigheijde reverentelijk versoekende der selver goede geliefte Sij van aande heeren vaders en regenten vant opgemelte Nieuw Armhuijs te ordonneren haer Suppl.te voor de voorsz: twee hondert en vijfftigh guldens in te nemen 't welk doende &a. (was get:) dit merk Y stelde de Supplt.e Geertruijd Moelaert.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren ord.nrt dat dese req.te sal werden gestelt in handen van de heeren vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed. Groot Achtb. te dienen van derselver Consideratie en Advijs. Actum den 21 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
Ter obedientie van het bovenstaande

(folio 104)

appointement van uEd Groot Agtb. So vinden de vaders & regenten van het Armhuijs uijt het request dat de Suppl.te omtrent een en Sestigh Jaren oud Sijnde wekelijcks door de diaconij met tien Stuijvers en twee brooden wert bedeelt dat door haar Neeff Jacob Moelaert nu onlangs overleden Sijnde is gelegateert twee hondert en vijftigh guldens Soodanig dat door de daiconij niet en Sal mogen werden belemmert of eenige pretensie daar opgemaakt & sulcxs wel konnen begrijpen dat gemelte daiconij in die wekelijkse bedeeling niet en Sal Contribueren en vervolgens de Suppl.te Sal moeten leven van de gelegateerde twee hondert en vijfftigh gulden die na alle aparentie niet lange sal tegenhouden en geabsorbeert Sijnde wel konnen voorsien dat de Suppl.te Soude tragten het overige van haar leven gealimenteert te werden in het Armhuijs Dog dewijle de heeren Vaders en regenten in gevolge van het 4 artikel van de ordonn: van het Armhuijs niet vermogen eenige mannen off vrouwen in te nemen ten Sij twee Jaaren Lang van de diaconij vier en twintigh Stuivs: in gelt off brood hebben getrokken Soo Sullen het overlaten aen de wijse directie en goetvinden van uEd Groot agtb:. Actum Dordt: 22 Octob. 1727. Ter ordoon: van heeren vaders en regenten (was get:) G.v.Hoogeveen.

Nog Lager Stond.
de Camere gesien ende geexamineerd

(folio 104vs)

hebbende den nevenstaande requeste alsmede t advijs van de heeren vaders en regenten van t Armhuijs accordeert de Suppiante haar versoek qualificeert ordonneert (voor Soo veel des noots) welgemelte heeren vaders en regenten de Suppliante int voorsz. Armhuijs intenemen mits dat den executeur van den testamente van Jacob Moelaart ten behoeve van t selve Armhuijs betalen de gepresenteerde twee hondert en Vijfftigh guldens, en waarmede verstaan wert aent 4 articul der ordonn. voldaan te zijn Sonder dat door dese dispositie begrepen sal werden daar van affgegaan te Sijn. Actum den 23 Octob: 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)