Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-02-1727 Corstiaen Borgers/Bergers, desolate boedel


(folio 12)

Aan de Ed: Groot Ach(t)b. Heeren die van den geregte ende Caemere Judicieel der Stad Dordregt

Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen de meeste en grootste Crediteuren van Corstiaen Borgers gewoont hebbende even buijten dese Stad, dat den voorsz: Corstiaen Borgers eenige weecken geleden deser weerelt is komen te overlijden,dat desselfs kinderen vermits dien boedel is geinvolveert met seer veele Schulden, deselve hebben aenvaert onder beneefitie van inventaris, dat door den deurwaerder Andries Nagtegael is gemaekt inventaris ende de Crediteuren uijt de naemen van de Impetraten van benefitie van Inventaris heeft gedagvaert tegens heden voor dese

(folio 12vs)

Ed: Camere omme de voorsz: brieven van benefitie van Inventaris bij henluijden te Sien interineren, off deselve te debatteren dat bij het 43 art. van de ordonnantie aengaende de desolate en onder benefitie van Inventaris geaenvaerde boedels binnen dese Stad wert gesegt geen benefitien van inventaris Sullen mogen werden geinterineert, ten Sij bij de Impetranten werden gecommitteert een of meer persoonen (nota) ten genoegen van desen ed: Geregten aen dewelke d'imp.ten, d'administratie van den boedel Sullen toevertrouwen, dewelke gehouden Sal off Sullen Sijn te doen behoorlijke reekeningh bewijs en reliqua hunder Administratie ten overstaen van heeren Commissarissen van de desolate boedels &a niet is gedaen Soo vinden de Supplianten (niet Sonder merkelijke redenen) genootsaekt haar te addreseren tot ued: Groot ach(t)b: ootmoedelijk versoekende dat welgemelte uEd: Groot Ach(t)b: een off meer bequaeme persoonen gelieve te Committeren tot d'administratie van den voorsz: boedel des doende behoorlijke reekening bewijs ende reliqua hunder administartie ten overstaen van heeren Commiss.en van de desolate boedels Stellen de Supplianten met permissie van ued: Groot Ach(t)b: daertoe voor den Notaris en Proc.r

(folio 13)

Bartholomeus van Gelsdorp off Sodanige andere persoon off persoonen als UEd: Groot Achb: daer toe Sullen gelieven aen te Stellen t'welk doende &a (was geteijkent) Christiaen van Pelt, Arnold van Poelien, Johannis de Heer, Daniel de Heer, Pieternella van Gorp wed: van Adriaen Fijnebuijk, Willemijna van den Guldenhoek, de wed. van Christiaen Bergers, en B. v. Gelsdorp Proc.r.

In Margine stont voor Appostil
De Caemere alvorens op t'versoek in desen gedaen gehoort hebbende de impetraten van benefitie van Inventaris dewelke quame voorte slaen den persoon van den notaris en Proc.r Albertus van Nievelt, Committeert dienvolgende denselven Nievelt tot d'administratie van den boedel breder in den requeste gemelt des doende behoorlijke reeken: bewijs ende reliqua van sijne administartie ten overstaen van heere Commiss.en van de desolate boedels, alles in Conformite vant'43 art: vande ordonnantie op de desolate boedels binnen dese Stad. Actum den 3 feb: 1727 (was geteijkent) J: v. Vechoven.

(KANTLIJN: De Camere amplierende 't nevenstaende poinctement qualificeert den voorn. Nievelt tot het doen der transporten vande huijsen en verdere effecten tot den boedel van Corstiaen Bergers behoorende (was get.) J:V:Vechoven.)

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)