Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-10-1727 Jan van der Beij (mr. kleermaker) en Magdalena van Zevenom/Sevenom (weduwe Cornelis van Haarlem), verzoek voor het Nieuw Armhuis


(folio 104vs)

Pro Deo. Aan de Ed: Groot Achtb. heeren die van Pden gerechte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft met alle onderdanigheijt te kennen Jan van der Beij, mr(s). Kleermaker en borger binnen dese Stad en Magdalena van Zevenom desselfs huijsvr: bij de leven van de gereformeerde gemeijnte binnen dese Stad, nevens desselfs kinderen

(folio 105)

Reijnier van Haarlem mr. broodbakker binnen dese Stad, Maria van Haarlem in huwelijk hebbende Jan Groenschilt, mr: verver binnen dese Stad en Ida van Haerlem ongehuwde Jongedogter,
Zijnde dese kinderen kinderen van dezen voorn. Magdalena van Zevenom geprocreert bij haar eerste man Cornelis van Haarlem in sijn leven Viskoper binnen dese Stad, dat den voorn. Jan van der Beij en desselfs huijsvr: Magdalena van Zevenom nu eenige Jaaren aen den anderen So wegens hare hooge Jaren als ongemakken des Lichaems als gebrek en Manquement der oogen en andere Leden des Lichaems Zo in den eenen als in den anderen zijn buijten Staat geweest haer eijgen brood te winnen maar door haere kinderen na mate van hare klijne broodwinninge met Smert Sijn onderhouden en het nu de voorn. kind(er)en door de Slegte tijden en neringloosheijt als anders onmogelijk is den voorn: Jan van der Beij nevens haar moeder Magdalena van Zevenom te onderhouden en het dierhalven te dugten is dat den voorn: Jan van der Beij en desselfs huijsvr. Magdalena van Zevenom door gebrek meerder Smert en droeffheijt zoude moeten ondergaan en het geen God verhoede dikwils hun leven leven eijndig moeten eijndigen Soo is het dat Sij Supplianten na veele Sukkelingen droeffheijd en omswerving haren keeren tot UEd Groot Achtb: heeren deheeren vaders en regenten van het Armhuijs gelive te authoriseren en qualificeren omme den voorn. Jan van

(folio 105vs)

der Beij in het voorsz. Armhuijs inte nemen om in Sijn gebrek nevens anderen onvermogende te werden te hulp gecomen Sullen inmiddels de voorsz: Kinderen haren voorn: moeder Magdalena van Zevenom na mate van haren kragten den tijt van haer Leven alimenteren voeden en buijten alle Stadslasten houden waar toe Sij haar verbinden twelk doende etc. (was get:) Jan van der Bije, Magdalena van Sevenom huijsvr: van Jan van der Beij.

(In margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren ordon(nee)rt dat dese req(ues)te sal werden gestelt in handen vande heeren vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed:e Groot Achtb: te dienen van der selver Consideratie ende advijs. Actum den 21 Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Ter obedientie van het bovenstaande appoinctement van UW Ed: Groot Achtb: Soo hebben de heeren Vaders en regenten van het Armhuijs Sig geinformeert op den inhoud deses

(folio 106)

req.e en bevinden dat het 4 Artikul van haer Ed. ordonn. mede brengt dat niemand in het voorsz: huijs mag werden ingenomen vooren aleer dat denselven ten minsten twee Jaaren vande diaconie is bedeelt geweest met vierentwintigh Stuijvs: in gelt of brood Soo Souden heeren vaders en regenten van advijs Sijn dat den Suppliant tot het huijs niet behoort en vervolgens dat het versoek bij hen lieden gedaan behoorde te werden ontsegt des niet te Min refereren Sig heeren vaders en regenten ten dispositie van UEd. Groot Agtb: Actum Dordt. 23 Octob. 1727. Ter ordonn: van heeren vaders en regenten (was get:) G.v.Hoogeveen.

(nog Lager Stond)
De Camere gesien hebbende het advijs van de heeren vaders en regenten van het Armhuijs mitsgaders gesien ende gexamineerd hebbende de neevenstaande req.te accordeert de Suppl.ten haar versoek authoriseert en de qualificeert dienvolgende de heeren vaders en regenten van het voorsz. Armhuijs den voorn. Jan van der Beij in t zelve huijs in te nemen omme aldaar zijn levenstijt te werden onderhouden

(folio 106vs)

ende gealimentert ende ordonnert wijders aan den diaken van t quartier (waar onder den zelven woont) ten behoeve van t gemelde huijs weeckelijks eene gulde uijtte rijke en Sulcx den tijt van twee Jaren te Contribueren. Actum den 23en Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)