Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-10-1727 Elisabeth Deijer, gewezen dienstbode, verzoek voor het Nieuw Armhuis


(folio 106vs)

Aen de Ed. Groot Agtb. heeren dheeren Presiderende Borgemr. ende regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft met alle onderdanigheijt te kennen Elisabeth Deijer bejaarde dogter woonende binnen dese Stad dat zij Suppl:t Seer Lange Jaaren, van haare jeugd af, bij deesen geene luijden als dienstmaagt gewoond hebbende, tot die hooge Ouderdom nu was gekomen dat zij Suppliante niet meer in Staat was haare kost en loon te konnen winnen Sulcx dat zij Suppl.te sedert nu ontrent 12 Jaren geleden uijt het dienen heeft moeten uijtschijden ende vervolgens het geringe dat zij Suppl.te besat immiddels (om Soo lange mogelijk buijten eens anders

(folio 107)

Last te blijven) hadde verteert ende vermits Zij Suppl.te nu t'eenemaal gedestitueert is van noodige alimentatie Soo keerd de Suppliante haar tut UW Ed. Groot Agtb: met voorige onderdanigheijd versoekende, dat de heeren vaders en regenten van t Armhuijs alhier mogen Werden geordonneert en geauthoriseerdt om de Suppliante int voorsz. huijs in te nemen omme aldaar de resterende tijd haers Levens te werden gealimenteert en onderhouden t welk doend etc. uijt de naam vande Suppliante (was geteijkent) Andries Cant, Procr.

(In margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren ordonneert dat dese requeste sal werden gestelt in handen van de heeren vaders enr egenten van het Armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed: Groot Agtb: te dienen van derselver Consideratie ende avijs. Actum den 21 Octob. 1727 (was geteijkent) J.v.Vechoven.

(Lager Stont)
Ingevolge van het bovenstaande Appoinctement van UW Ed. Groot Agtb: Soo hebben

(folio 107vs)

heeren vaders en regenten van het Armhuijs Sig geinformeert opden inhoud deser requeste en bevinden dat het 4:e Artikel van haer ordonn: dictert dat niemand in het voorsz. huijs mag werden ingenomen voor en aleer deselven twee Jaaren Lang is bedeelt geweest vande diaconie met 24 St. in gelt of brood Soo Souden heren Vaders en regenten van advies Sijn dat de Supp.e tot het huijs niet behoort en vervolgens dat het versoek bij haar gedaan behoorden te werden ontsegt des niet tegenstaande refereren Sig heeren vaders, ter dispositie van UE Ed. Groot Agtb: Actum Dordt: 24 Octob. 1727. ter ordonnantie van heeren vaders en regenten voorsz.

(nog Lager Stont)
De Camere gesien hebebnde het advijs van de heeren Vaders en regenten van het Armhuijs mitsgrs: gesien ende geexamineerdt hebbende de neevenstaande requeste accordeert de Suppl.te haar versoek authoriseert en qualificeert dienvolgende de heeren vaders en regenten van het voorsz. Armhuijs de voorsz: Elisabeth Deijer in t Selve huijs in te nemen omme aldaar haer levenstijt te werden onderhouden

(folio 108)

ende gealimentert ende ordonneert wijders aan den Diaken van het quartier (waar onder deselve woont) ten behoeve van t gemelde huijs weeckelijkx eene gulde uijtte reijke, en sulcx den tijt van twee Jaaren te Continueeren. Actum den 28 Octob. 1727 (was get:) J.v.Vechoven.


NB.
Lijste der Oude Vrouwen die den 1 Januarij A.o 1733 in het Armhuijs bevonden zijn

Lijsbet Deijen, ingenomen den 5 november 1727 per Request tot Lasten der Diaconije; Overleden den 28 Januarij 1736 begraven den 31 dito;
Folionr. 127

Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, invent.nr. 617.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)