Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-11-1727 Maria Bierkens (25 jaar) en Damas Cambij


(folio 108)

Aan de Ed. Groot Agtb. heeren die van den Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Cornelis Adriaan en Jan Hoffman als voogden over Maria Bierkens ende Damas Cambij nopende de goederen haar aanbestorven door doode ende overlijden van haar grootmoeder zal:t Elisabeth Teunis Dogter in haar Leven Wed:e van Damas Ariense Hoffman, dat de voorsz: Maria Bierkens en Damas Cambij uijt den boedel van haare voorsz: Grootmoeder is aanbedeelt tot voldoeninge van hare Erffportien Een obligatie ten laste van t gemeeneland van Holland ende Westvriesland ten Comptoire binnen dese Stad

(folio 108vs)

in Cappitaal twee hondert Vijff en twintigh guldens ende Nog aan Contante penn: de Somme van Ses hondert twee en vertigh guldens en tien Stuijv: dat de Suppl.ten voor de voorsz: Contante penn: ten behoeve van de voorsz. Maria Bierkens en Damas Cambij hebben aangecoft een obligatie ten Laste van t gemeeneland van Holland ende Westvriesland ten Comptoire van de gemeene middelen binnen dese Stad Staande op N.N. in Capitaal seshondert guldens in dato den 1 Octob. 1687 folio 221 geaggreeert den 26 April 1688 no: 1708 reg.ter folio 152 dat de voorsz: Maria Bierkens hebbende berijkt den Ouderdom van vijff en twintigh Jaren Seer geern Soude hebben haar geregte helfte vande Erffenisse haar aanbestorven door doode ende overlijden van haare voorsz. Grootmoeder Elisabeth Teunis, ende alsoo de Supplianten de voorsz. Contante penningen is aengelegt tot aancoop van de voorsz. Obligatie in Capitaal seshondert guldens Soo konnen de Suppl.ten de voorsz. Maria Bierkens haar voorsz: Erffportie niet voldoen off de voorsz: Obligatie van seshondert guldens moet werden vercogt redenen waaromme de Supplianten haar zijn addresserende tot UEd: Groot Agtb: reverentelijk versoekende dat welgemelte UEd. Groot Agtb: de Suppl.ten gelieven te authoriseren ende

(folio 109)

qualificeren omme de voorsz: Obligatie van ses hondert guldens ten meeste prijse te vercoopen, omme daar uijt de voorsz. Maria Bierkens haare Erffportie te voldoen. Twelk doen etc. uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B.v.Gelsdorp, procureur.

(In margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste accordeert de Suppl.ten haar versoek Authoriseert ende qualificeert mitsdesen deselve omme de Obligatie van Ses hondert guldens breeder ter requeste gemelt ten meesten prijse te vercoopen omme daar uijt Marija Bierkens haare gemelte Erffportie te voldoen mits door de Suppl.ten de overschietende penn: voor de Wederhelfte ten behoeve van Damas Cambij wederom ten meesten proffijte werden aengelegt. Actum den 4 Novemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)