Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


06-11-1727 Gerrit en Corstiaan Langewegh, Cornelia en Johanna Logger (kinderen Jacob Logger)


(folio 109vs)

Aan de Ed. Groot Agtbaare Heeren den Heere presiderende Borgermeester en regeerders der Stad Dordrecht.

Geven Seer onderdanig te kennen Jacob Logger en Evert van Belle, borgers deser Stede als testamentarie voogden over Gerrit en Corstiaan Langewegh, minderjarige naargelatene kinderen en mede geinstitueerde Erffgenamen van der selver moeder Theuntie Corstiaense van Ipere(Jpere) aan haar verwekt ende nogh deselve Jacob Logger als een mede geinstitueerde Erffgenaam voor een filiale door de voorn: Sijne huijsvr: Theijntie Corstiaanze van IJpere mitsgaders als testamentaire voogdt over Cornelia en Johanna Logger Sijne twee minderjarige kinderen en mede geinstitueerde Erffgenaame van deselver bovengemelte Moeder Theuntie Corstiaenze van IJperen door hem Suppl.t. aan haar verwekt alles ingevolge van de testamente door de gemelte Theuntie Corstiaenze van IJpere in dato den 31 Janu: 1723 voor den Notaris Gerard de Haan en getuijge alhier

(folio 110)

gepasseert en bij haar metter dood geconfirmeerdt mitsgaders ten deze Copielijk geannexeert dat de voorsz: boedel (waarinne de erste Supplt: Jacob Logger uijt Cragte vande gemeenschap eerst voor de helfte en nog voor een filiale portie geinteresseerd is) alleenelijk bestaat in seeker huijs en Erve gelegen even buijten de Sluijspoort dezer Stad mitsgaders Seeker beurtscheepie So als het rijlt en Seijlt waarmede de eerst Supplt. de beurte is waarnemende op Bergen op den Zoom en verders eenige meubelen en Imboel als anders dat vervolgens omme den voorsz: boedel tot Liquiditeijt mitsgaders onder hem Eerste Supplt: en Sijne voorgemelte Soo eijgen als ongehuwde kindere te Connen Schirften en deijlen alleen de voorsz. effecte en goederen publicquelijk Soude moeten Werden vercogt t welk voor de gezamentlijke geintresserdens niet alleen Seer Costbaar, maar in opzigte van het voorgemelte beurtscheepie (vermits het waarnemen der beurte op Begren op den Zoom) genoegzaam ondoendelijk is redenen Waaromme de Suppl.ten in haar lieder voorsz. resp: qualiteijt Sig keere tot UEd Groot Agtb: ootmoedig versoeckende dat UEd. Groot Agtb. gelieve mag omme het voorsz. huijs en Erve mitsgaders beurt Scheepie Soo als het

(folio 110vs)

Rijlt en Zijlt alsmede de verdere meubelen en Imboel alle behoorende tot den voorsz. boedel door heeren Commis.en Uijt het midde van uEd. Groot Agtb. daar toe te Nomineren, ende in opzigte, vande meubelen en Imboel door den Vendumeester en geswooren taxeerders alhier en ten regarde van het voorn: beurtscheepie door deekene van het Scheeptimmerluijden gilde alhier te doen taxeere, en wardeere ten eijndie resp.e Somme waarop de voorsz. effecte en meubelen Sullen werden getaxeert ende gewa(a)rdeert bij de eerste Suppl.te Jacob Logger te werden aangenomen ende die penn: daar vooren ingebragt omme alsoo onder de voorsz: gezamentlijke geinstutueerde Erffgenaamen vande voorn: overledenen Theuntie Corstiaanse van IJpere ingevolge van haar vorsz. testament te Connen werden verdeelt de Suppl.ten tot alle het gunt voorsz. Staat verleenende behoorlijke Authorisatie en appoinctement twelk doen etc. (was get.) Jacob Logger, Evert van Belle.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren committeert de Heeren van Blokland

(folio 111)

en Onderwater omme den neevenstaande request en gennexeerde testamente te examineren en daar op de Suppl.ten en verdere geintresseerdens te hooren en mijn Ed. heeren vanden Gerechte te dienen van haar Ed. Consideratien en advijs. Actum den 2e Octob. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende den neevenstaande reqeuste ende gehoort hbende t rapport van heeren Commis.en voor dewele de Suppl.ten waren gecompareert accordeert de Suppl.ten haar versoek ten Sulken effecte dat het huijs en Erve mitsgaders beur(t)schip So als rijlt en Zijlt als mede de meubelen en imboel na gedane taxatie in Conformite van t gedaan versoek door den eersten Supplt: Sal werden aangenomen ende die penningen daer vooren inden boedel ingebragt omme also onder de gesamentlijcke geinstitueerde Erffgenaamen vande overledenen Teuntie Coerstiaense van Iperen ingevolge van haar testament te konnen werden verdeelt, tot alle t'geene voorsz. Staat aende eerste Supplt. werd verleend authorisatie en is vervolgens 't voorn. huijs en Erve door heeren Commis.en getaxeert gelijk t 'selve getaxeert werd bij desen op 240 guldens. Actum den 6 Novemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)