Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-11-1727 Balthazar Venloo (24 jaar), brieven van voorschrijvens


(folio 111vs)

Aan de Ed: Groot Agtb. Heeren die van den Geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft met alle Eerbied te kennen Balthazar Venloo, borger deezer Stede dat wijle zijn Oom Otto Venloo In sijn leven gewoont hebbende en overleden te Leijden bij deselfs testamentarie dispostie gepasseert voor den Notaris Gerard Wolff ende zeekere getuijgen te Leijden voornt. in dato den 9 octob: 1727 na wegmaking van eenige legaten geinstitueert hadde tot zijne eenige ende Universeele Erffgenamen hem Supplt. beneffens zijne verdere broeders en Suster in Egale portien hebbende bovendien vermits den Supplt: nog was minderjarig tot voogden over hem Supplt. aengestelt(aengehelt) mr. Johan Pieter en Elias Venloo zijn Suppl.ts broeders en dewijl den Supplt: bereijts berijkt heeft den Ouderdom van vier en twintigh Jaren en eenige maenden (zonder roem gesprooken) met eerbiet verbeelt in Staat te zijn om Zijn eige affaires te kunnen Waarnemen In Cas hem Supplt: ten dien respecte verleent Wiert Veniam atatis ten welken eijnde den Supplt: nodig heeft brieven van voorschrijvens

(folio 112)

van UEd. Groot Agtb. Zoo keert den Supplt. Zig tot UEd. Groot Agtb: ootmoedig versoekende brieven van voorschrijvens aen haar Ed. Groot Mog. de heeren Staten van Hollant ende Westvriesland in ordinaris forma in welk verzoek Magdalena Hulsthout als moeder en voogtdesse van den Supplt; ten aanzien van zijne vaderlijke goederen mitsgaders de bovengenoemde Mr: Johan Pieter van Elias Venloo in hem opgemelte qualteijt bij dezen zijn Conzenterende Zooals uijt derselver mede onderteijking blijt. Twelk doende etc. B. Venloo, J. Venloo, Magdalena Hulsthout, P. Venloo, Elais Venloo (was get.) B.v.Gelsdorp, proc.r

(In margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande requeste accordeert den Supplt: sijn versoek en sal aan denselven ter Secretarije deser Stad werden gedepecheert brieven van voorschrijvens in ordinaria forma. Actum den 4 novemb. 1772 (was get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)