Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-12-1727 Arij van Breemen, 6 jaar geleden weggelopen, verzoek opneming leprooshuijs door zijn tante Dingena Faro


(folio 112vs)

Aan de Groot agtb. heeren D'heeren Presiderende Borgemr. ende Regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft met alle onderdanigheijt en eerbiet te kennen, Dingena Faro wed. van Corn: Moets woonende binnen dese Stadt dat Arij van Breemer; haar Supplts. Susters Soon, Sigh voor Ontrent Ses Jaren geleden Stilswijgende hadde geabsenteert Sonder dat Zij Supplt: ofte ijemand ooijt eenige tael ofte teken inmiddels van hem heeft gehoort Sulkx dat Zij Suppl.te met de uijtterste Ongerustheijt is aengedaan geweest dat denselven door t een off ander toeval (vermits hem t regt gebruijk Zijnner Sinnen Ontbreekt) mogte zijn verongelukt Edogh dat denzelven tot haar Supplts. verheugingh onlangs weder te voorschijn gekomen Zijnde Sigh nu binnen dese Stad onthout, dat den Selven nogh als in voorige Staet niet bequaam om sigh te Gouvereren Ja selfs onnoosel Zijnde, weder Soodanige off andere frenesie in de harssenen konde komen waar door denselven eenigh ongeluk Soude konnen ontmoeen ofte ook wel weder Stil heenen gaant

(folio 113)

tot Groote Droeffheijt en ongerustheijt van ahar Suppl.te en Familie, Ende alsoo Sij Suppl.te albereijts daar van Preuves hebbende met veele reden bedught is dat sulcx weder voorvallende, Zij Suppl.te Sigh Soude beswaert vinden t selve niet te hebben gepraecautioneert derhalve Soo keert de Suppl.t haar tot UEd. Groot Agtb. met voorige Eerbiedigheijt versoekende dat Zij Suppl.te magh werden geauthoriseert en gequalificeert om den voorn: haaren Neeff int Leprooshuijs binnen dese Stad te mogen doen overbrengen end enselven tot haaren koste te onderhoduen ter tijdt toe denselven tot volkomen gebruijk Sijner Sinnen Sal wesen geredigeert ofte herstelt twelk doende etc (was get.) Dingena Faro wed:e Corn: Moets, P. De With, Catharijna de With, Andries Cant, Proc.r.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Mattheus Onderwater ende Mr. Jacob van de Graaff Schepenen deser Stad omme de neevenstaande req.te te Examineren en haar Ed. Groot achtb. te dienen van haar Ed. Consideratie ende Advijs. Actum den 6 nvoemb. 1727 (was get:) P. Eelbo.

(folio 113vs)

(Lager Stond)
De Camere gehorot hebbende het rapport van de heeren Commiss.en mitsgrs. gesien ende Geexamineert hebbende dese neevenstaande req.te Accordeert de Suppliante haar versoek Authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve Omme haaren neeff Arij van Breemen in het Leprooshuijs binnen dese Stad op haaren kosten te mogen Confineren en onderhouden ter tijt toe denselve tot volkome gebruijk Sijner Sinnen Sal wesen geredigeert ofte herstelt. Actum den 3en Decemb. 1727 (ws get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)