Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-12-1727 Maria Dekkers weduwe Cornelis Florijn


(folio 113vs)

Aen d'Ed Groot Agtb: Heeren den Heere presiderende Borgemeester en die van den Geregt der Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen Maria Deckkers wed.e Corn: Florijn geinstitueerde mede Erffgem. van haaren vader Hendrik Dekkers mitsgaders Sthephanus Hellu, mr. bakker, en Cornelis van Ringen apothecaris als voogden over de minderjarige in

(folio 114)

desen boedel Geregtigt dat Sij op den 26e Novemb. deses Jaars 1727 publiecquelijk hebben Laten vijlen en den 28e do: finalijk verkogt
Eerstelijk aan Adriaan d'Nooij mr. paruijkmaker Een huijs en Erve Staande en gelegen voor aan in het Steegoversloot naast den huijse van Cap. de Jager, bewoont werdende bij den Nots. S:D: Moraaz voor een Somme van negenhondert een en dertigh Gl.
Item nog een huijs en Erve Staande ende Gelegen mede in t Steegoversloot over het voorgmelte huijs, naast Pier Chasteleth Mr. Smith aan Hendrik Florijn voor en ten behoeve voor Sijn Moeder d'eerste Suppl.te voor een Somma van vijff hondert Gul. boven en behalven een halve st(ver): tot Ransoen op den Gul.
Edogh ten Reguarde van de minderjarige niet anders als op approbatie van UW Ed. Groot Achtb: volgens de Conditie van verkoping ten desen annex.
Soo Waaren de Suppl.te te Raden gewerden haar te Addressere aan UW Ed. Groot Achtb. ootmoedig versoekende dat welgemelte UW Ed:e Groot agtb. de voorsz. verkoopingh in t reguard vande minderjarige daar bij geintresseert gelieve te approberen

(folio 114vs)

twelk doende &a (was get:) Marija Deckers, Stefanus Hellu, en Cornelis van Ringen.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponere Committeert de heeren Mattheus Onderwater en Mr: Cornelis van den Honert Schepenen omme de huijsen in de Nevenstaande req.te gemelt te inspecteren en haar Ed:e Groot Agtb: te dienen van haar Ed. Consideratie ende advijs. Actum den 2en Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het Rapport vande heeren Commiss.en mitsgrs: gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande Req.te accordeert den Suppl.ten haar versoek approbeert de verkopinge van de twee huijsen breeder ter req.te gemelt ten Reguarde van de minderjarige daar bij geintresseert. Actum den 9 Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)