Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-12-1727 Adriaan Snouck, 62 mergen 360 roeden land in de Eendrachtspolder


(folio 115)

Aan de Ed: Groot agtb: Heeren die van den Geregte ende kamere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Johan Diderik Pompe van Meerdervoort heere van Meerdervoort, Oostendam &a: als Last en Procuratie hebbende van d'heer Jan Louis van Hardenbroek als in huwelijk hebbende Vrouwe Adriana Alida Pompe van Meerdervoort bevoren Wed:e en mede Erffgenaam van wijlen d'Heer Adriaan Snouck in Sijn leven in den Aghte deser Stadt ende nog als voogd over Jonkheer Matthijs Snouck, Zoon en mede Erffgenaam van den voorsz.: heer Adriaan Snouck mitsgaders d'heeren Goduart Casembroot heere van Craijesteijn ende Cornelis Vrolijkhart Predicant binnen dese Stad als voogden over Jonkvrouw Erkenraat Snouck doghter en mede Erffgenaam van den voorsz. Heer Adriaan Snouck, dat de Erfgenamen vanden

(folio 115vs)

voorsz. Heer Adriaan Snouck bij t Slot van Reckening aan de twee laaste Supplianten in haare voorsz: qualiteijt gedaan wegens de Goederen de voorsz: Jonkvrouw Erkenraat aanbestorven door doode ende overlijden van haare Moeder Zal:r vrouwe Cornelia Maria Zuijtlandt, waren Schuldig gebleven eene Somma van Elff duijsent agt hondert Guldens met eenige verlopen intressen dat den voorsz: heer Adriaan Snouck was Competerende de helfte in twee en Sestigh Mergen 360 Roeden Lants gelegen in den eendragtpolder waar van de helfte door Vrouwe Catarina Snouck in haar Leven wed:e wijlen Dheer Borgemr: Johan van der Mast was geprelegatert aan de voorsz. Jonkvrouw Erkenraat Snouck dat de twee laaste Supplianten met den heer eerste Suppliant in Sijne voorsz. qualiteijt waren overeengekomen dat de twee laaste Supplianten voor Reckening van de voorsz. Jonkvrouw Erkenraat Snouck tot voldoening off in mindering van de voorsz. Elff duijsent Agt hondert guldens en eenige verlopen Intressen

(folio 116)

Soude aannemen de helfte van de voorsz: twee en Sestigh Mergen 360 roeden Lant voor de Somme van vier hondert en vijfftigh Guldens de merge waar op die bij schout en Schepenen van den Hitsert is getaxeert gewerden volgens acte van taxatie ten desen annex en dewijl de voorsz: aanneminge nieet anders is geschiet als int Reguarde van de minderjarige op approbatie van UEd: Groot agtb: Soo keeren de Supplianten haar bij desen tot dat welgemelte uEd. Groot agtb: de aanneminge van de helfte van de voorsz. twee en Sestigh Mergen 360 Roeden Lants ter Somme van vierhondert en Vijfftigh Guldens de Merge int reguarde van de minderjarige gelieven te approberen en daar van te verleenen acte van approbatie in Margine twelk doende &a: uijtte namen van de Suppl.ten (was get.) B.v.Gelsdorp, procu.r

(In Margine Stond)
De Camere alvorenste disponeren Committeert de heeren Mattheus Onderwater en mr: Cornelis van den Honert Schepenen

(folio 116vs)

omme de neevenstaande req.te te examineren en haar Ed. Groot Achtb. te dienen van haar Ed:e Consideratien ende advijs. Actum den 2 Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van de heeren Commiss.en mitsgrs: gesien ende Geexamineert hebbende dese neevenstaande requeste Accordeert de Supplianten haar versoek approbeert mitsdien de Aenneminge van de helfte inde twee en t Sestigh Mergen 360 roeden lants ten behoeve van Jonkvrouw Erkenraat Snouck breeder ter Requeste Gemelt tegens vier hondert en vijftigh Guldens den Morge. Actum den 9 Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)