Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-12-1727 Willem Willemse Ras, gewezen schipper, te Strijen


(folio 116vs)

Aan de Ed: Groot agtb: heeren den Presiderende Burgemr. ende Camere Judicieel der Stad Dordt.

Geven reverentelijk te kennen Catharina

(folio 117)

Roelants wed:e Vas van Ardenne, in Zijn leven Schiptimmerman en Aeltie van Ardenne wed. Pieter Koeijmans in zijn leve Insgelijks Schiptimmerman, mitsgrs Jan Simonse Schouten, Schiptmmerman de eerste Suppliante woonende binnen dese Stad ende tweede Suppliante benevens den derde Suppliant onder de Jurisdictie van deser voorsz. Stede dat Sij lieden van eenen Willem Willemrse Ras, gewesene Schipper wonende in Strien moetende hebben eenige gelden te weten

de eerste per reste van een bijlbrieff op de poon off besaenschuijt van den selven Willem Willemse Ras (liggende althasn in off omtrent de Kalkhaven(Klakhaven) deser meer voorsz. Stede) ter somme van f 200:0:0
met nogh twee Jaaren Intrest van dien a 5 Pcto is f 20:0:-
de tweede Suppliante over gedane reparatie van deselve Schuijt f 185:-:0-
en den derde en laetste Suplliante mede ter Sake van gedaene reparatie aan de voorsz. Schuijt f 130:0:
Saeme f 535:0:-

Dat den voorsz. Willemse de Ras de gemelte Poonschuijt op den 3 Decemb. 1726 heeft verkogt en aan eenen Arij Jacobse de Krook gewoont hebbende int Zuijdland (Soo Sij Suppl.ten onderrigt Zijn) op den 3 Decemb. 1726 voor Schout en Schepenen van Strien heeft getransporteert onder Conditien dat den verkoper deselve Schuijt Soude vrijen, en waeren op alle Stromen, havens en revi(e)ren

(folio 117vs)

van alle kommer en opstal evictie, renten en aenthalen t Sij So van bijlbrieven, Schiptimmerman, Zijlmaker, touwslager, blokmaker, Smith als andere dewelke daer op off aen iets te pretenderen hebben onder verbant van Zijn Compts. persoon en Goederen en heeft denselven verkoper bij den voorsz. transport bekend van de Cooppenninge van dien voldaan en betaalt te wesen mette Somme van elff hondert en vijfftigh Guldens gereet en Contant Geldt volgens denselve transporte ten dese annex te Sien daar noghtans den Cooper tot nog toe niet hadde betaalt als den 40ste penn: in koste van den transporte, hebbende verder de Schuijt laten leggen, en genoegsaem geabandonneert vermits denselven ruijm 6 a 7 maenden geleden Sigh op Zee heeft begeeven ende als nogh uijtlandigh is Sonder dat inmiddels Jmant na die Schuijt heeft getaelt ofte omsiet Leggende altans halff onderwater, en reddeloos. Soo dat deselve binnen Cortentijt (indien daar niet nagesien wort) tot aliter geruineert en bedorven Zal zijn en alsoo den voorsz. vercooper ende kooper buijten Staat Zijn om de Supplianten en verdere geintresseerdens van de voorsz. Schuijt van derselver agterwesen te konnen voldoen en dat de Supplianten vervolgens de voorsz: Schuijt als haar hijpoteecq t'geen voor derselver agterwesen Speciaal, en legaal, is verbonden en door den verkoper

(folio 118)

en koper resp:e is verlaten en geabandonneert redenen waeromme dee Supplianten haer aen UEd. Groot agtb. zijn addreeserende gedienstelijk versoekende dat den Notaris Bartholomeus van der Star mag werden gequalificeert om deselve poon off besaenschuijt Soo deselve reijlt en zijlt voor derselver agterwesen publijck te mogen vijlen en aan de meest daar voor biedende te verkoopen de Cooppenn: te ontfangen en des gerequireert werdende het transport aan den Cooper te doen mits daer van doende behoorlijk reek: bewijs, en reliqua. Twe(l)k doende etc:a uijt de namen van de Suppl.ten (was get.) A.v.Nievelt, procureur.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren Committert de heeren mr: Pieter Brandwijk van Bloklandt vrijheer van Bloklandt, Mr: Govert van Slingelandt vrijheer van Slingelant ende Mattheus Onderwater, Schepenen deser Stad omme de neevenstaande Requeste te examineren en haar Ed:e Groot agtb: te dienen van derselver Consideratie en advijs. Actum den 2en Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.
(Lager Stond)

de Camere gehoort hebbende het rapport

(folio 118vs)

van de heeren Commiss.en mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande req.te accordeert de Suppl.ten haar versoek qualificert mitsdien den Notaris Bartholomeus van der Star om de poon off besaanschuijt So deselve reijlt en Zeijlt breeder ter req.te gemelt voor den Suppl.ten agterwesen publijkelijk te verkoopen de kooppenn: te ontfangen en des gerequireert werdende aan den kooper het transport te doen mits daar van ter overstaan van heren Schepenen deser Stad doende behoorlijke reeck. bewijs en reliqua. Actum den 16en Decemb. 1727 (was get.) J.v.Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)