Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-12-1727 Justus de Caasteker i.p.v mr. Jacobus van Vechoven, notarisambt


(folio 118vs)

Aen de Ed: Groot Achtb: Heeren van den geregte der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Mr: Jacobus van Vechoven, Advocaet, en Notaris binnen dese Stad, dat hij Suppliant in den Jaare 1710 door UW Ed. Groot Agtb. met t'Notaris Ampt begunstigt Sijnde t Selve tot heden heeft geexcerceert dan gemerkt den Suppliant eerdaegs met eene andere bedieninge buijten dese Stad

(folio 119)

Staet te werden gehonoreert ende gevolgelijk t gemelde Notarisampt niet Langer Sal konnen waarnemen So vind den Suppliant Sig genoodsaakt (omme na gedankbetuijginge) t voorsz. Notarisampt Weder te brengen in den Schoot van UEd Groot Achtb. en t' Selve te Stellen ter dispositie van welgemelde UEd:e Groot Achtb. met eerbiedig versoek te 't UEd: Groot Achtb: Goede Geliefte mag Zijn t boorn: Notarisampt te Conferen op den persoon van Justus de Caasteker borger deser Stad, Twelk doende &a. (was get:) Jacobus van Vechoven.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande requeste accordeert den Supplt: Sijn versoek ontslaat mitsdien denselve van het Notaris Ampt binnen dese Stad, en Sal dese Dienen voor Zijn Ed:e Acte van Dimisse. Actum den 18en Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Aen de Ed: Groot Agtb: heeren den Heer Presdierende Borgemr: ende Schepenen der Stad Dordt:

Geeft met Schuldige respect en onderdanigheijt te kennen Justus de Caasteker

(folio 119vs)

borger ende inwoonder deser Stad dat door den vrijwillige afstant van Mr: Jacobus van Vechoven gewesene Notaris alhier is opengevallen en ter dispositie van UEd: Groot Agtb: gestelt een Notaris Ampt binnen dese Stad dat den Suppliant Sigh in die practijke heeft geexcerceert en geoeffent (Sonder roem gesproken) in Staat is, im t voorsz: Ampt te kunnen excerceren en Sig geern met de admissie vant voorsz. Ampt in plaatse van den voorn: Mr: Jacobus van Vechoven Sag begunstigt Soo is denselven hem bij desen Sigh addresserende tot UEd: Gr: Achtb: ootmoedelijk versoekende dat Welgemelde uEd: Gr: Achtb: hem Supplt: met het voorsz: Ampt gelieven te begunstigen, en aan hem verleenen favorable brieven van voorschrijvens aan de Ed: Groot Mogende heeren Staten van Holland ende Westvrieslandt om als Notaris gecreeert en geadmitteert te werden T: Welk doende &a (was get.) J.D. Caasteker.

(in Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande requeste accordeert den Suplt: Sijn versoek en Sal aan denselven ter Secretarije deser Stad werden gedepecheert favorable brieve van voorschrijvens in ordinaria forma. Actum den 18 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)