Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-02-1727 Adriaan vander Hoeven, desolate boedel


(folio 13)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren de Heeren Praesideerende Burgermr: ende Regeerders der Stad Dordrecht

Geven met alle Onderdaniggeijt te kennen Adriaan vander Hoeven mr: Smit binnen deeze Stad; dat hij Supplt: door de Slegte en neeringloose tijden in Soodanigen

(folio 13vs)

ongeleegentheijt is geraakt, dat hij Supplt. buijten Staat is omme Zijne Crediteuren haar resp.t Praetensien te konnen voldoen temeer gewijle hij Supplt: bereijts is gedagv:t gewerden omme betalinge van een Somme van Agt Hondert Guldens Capitaal behalven de Intressen, gevestigt op het Huijs van hem Supplt: ende alzoo (ver)dere Executie in 't vervolgh Staat geditigeert tewerden, Soo was hij Supplt: te raden gewerden omme Zjnen Boedel ten behoeve vande Crediteuren overtegeeven Waaromme hij Supplt: Sig is keerende tot UEd: Groot Agtb: met voosigt Onderdanigheijt versoekende dat een persoon tot Curateur werde aangestelt omme Zijne ioederen ad opus Jus Habentium te benificeren, de gelden daar van Provenieerende te Ontfangen quitantie te passeren en Transport te doen Omme naar gedane Reeck: bij 't houden van Preferentie en Concurrentie daar op gedisponeert te werden als bevonden Sal Werden te behooren, ten dien eijnde (onder het welbehagen van UwEd: Gr: Agtb:) voorslaande den Nots: en Procureur Andries Kant onderStont Twelk doende &a. was Get. Aderiaan van der Hoeven, Andries Cant, Procr:

In Margine Stont
De Camere gesien ende geexamineert hebbende

(folio 14)

de neevenstaande Requeste accordeert den Supplt. zijn versoek, Stelt mitsdien aan tot Cureteurs in deszelfs Boedel Andries Kant Nots: en Procr: binnen deeze Stad en Wilhelm de Groot Clercq ter Secretarije resp. omme alle de Goederen en Effecten tot den Boedel behoorende ad opus jus habentium te benificeeren, Edogh op een Zalaris jngevolge de Resolutie bij Mijn Ed: Heeren vanden Geregte deezer Stad genomen indato den ijfden Septber: 1726 ende haar in alles gedragende na de Ordonnantie van Desolate Boedels, binnen deeze Stadt geëmaneert, Actum Dordt: den Vierden Februarij 1727 was get: J. v. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)