Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-12-1727 Clara Buijster weduwe Jacobus Muijs


(folio 120vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: heeren die van den Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Clara Buijster Wed.e en Erffgenaam van Jacobus Muijs, woonende binnen dese Stad dat Johan Muijs haar Suppliants voorn: mans vader

(folio 121)

bij zijn testamentaire dispositie op den 26 feb: 1680 voor den Notaris Johan Melanen ende Seeckere getuijgen binnen dese Stad gepasseert, Sijnen voorsz. Zoon Jacobus Muijs voor een Geregt Sesde part tot Sijne mede Erffgenaam wel hadt geinstitueert dog onder Expresse Conditie en met dese verstande nogtans dat den voorsz. Jacobus Muijs Sijnen Soon van Zijne Erffportie maar Liber en vrij Soude hebben trecken ende Genieten de geregte helfte van dien ende van de andere helfte alleenlijk genietren de getoghte bladinge en Vrugtgebruijkt Sijn leven lanck geduijrende mits dat naar desselfs overlijden de voorsz: helfte sal moeten komende volveeren ende versterven opderselver Wettige naar te laten kint off kinderen &a Waar van de Suppliante Nog Ses int Leven is hebbende Welk testament bij den voorn: Johan Muijs metter doot is geconfirmeert dat den voorn: Johan Muijs in December van den Jaare 1684 is komen te overlijden, ende dat den voorsz: Jacobus Muijs in April 1703 dat onder Anderen den voorsz. Jacobus Muijs uijt Zijn vaders boedel met den Last van fideicommis is aanbedeelt een geheel huijs en Erve Staande ende Gelegen op de Groenmarkt binnen dese Stad tusschen het huijs van [...] aan d'eene ende

(folio 121vs)

het huijs van [...] aan d'andere Zijde, dat Sedert den Jaare 1684 tot den Jaare 1703 overscheijde 100ste, 200ste penningen door de Suppliante en haaren voorn: Man Sijn betaalt, importerende te Samen de Somme van drie hondert vijffentSeventigh Guldens ende aangesien bij placcaat van haar Ed. Groot Mog: in dato den 24 Julij 1674 is geordonneert dat Soodanige Uijtgeschotene penningen op de goederen fideicommis gemaakt ofte anders belast, Soude moeten Werden genegotieert ofte andersints eenige daar van vercogt, Weshalven Soo Was de Suppliante te rade gewerden haar bij desen te keeren tot UEd: Groot agtb: ootmoedelijk versoekende dat Welgemelte UEd: Groot Agtb: de Suppliante gelieve te Authoriseren ende te qualificeren om het voorsz: huijs publicquelijk te vercoopen den Cooper daar van Transport te doen Ende Cooppenningen te Ontfangen omme daar Uijt de voorsz: betaalde 100ste en 200ste penningen ter Somme van drie hondert vijffentseventig guldens, te vinden en andere Lasten daar Uijt te voldoen te vreden Zijnde de Suppliante de overschietende penningen aan haar kinderen

(folio 122)

die alle meerderjarig zijn over te geven. TWelk doende &a (was get.) uijt dename van de Supllt. B.v.Gelsdorp, procureur.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te Disponeren Committeert de heeren van den Honaardt en Balthazar Repelaer Schepenen omme de neevenstaande requeste te Examineren de Geintresserdens daar op te hooren en haar Ed:e Groot Achtb. te dienen van der selver Consideratien en advijs. Actum den 2 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stont)
De Camere gehorot hebbende het rapport van heeren Commissarissen (dewelke geinttresseerdens op de neevenstaande requeste hadde gehoort en dewelke inmiddels met der anderen zijn Geconvenieert) ende gelet op t gene waar op in desen te letten Stondt Authoriseert en gequalificeert de Suppliante om het huijs breeder ter requeste gemeldt puplijcquelijk te vercoopen, den Cooper daar van transpordt te doen, de Cooppenn: te ontfangen omme daaruijt de betaalde 100ste en 200ste penn: ter Somme van drie hondert vijff en Seventigh

(folio 122vs)

Guldens te vinden en andere Lasten daar uijt te voldoen mits aan ider meerderjarig kint volgens Conventie en accordt uijtkeeren de Somma van Vijftigh Guldens. Actum den 23 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)