Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-12-1727 Appolonia van de Griend weduwe Pieter Janse Coler


(folio 122vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren den Presiderende Burgemr: en Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft ootmoediglijk te kenne Appolonia van de Griend, wed:e van Pieter Janse Coler, borgeresse deser Stede woonende onder de Jurisdictie van dese Stad dat Sij Suppliante ontrent de Seve Jaeren geleden wed:e gewerden Sijnde met twee klijne kinderen is blijven Sitten Sonder bij na iets te hebebn om van te leven dat Sij des niet jegenstaande met haar handen arbijdt tot nu toe gesukkelt en voor haar en haar twee Clijne kinderen ter naauwernoot de kost gewoone heeft dat inmiddels derselver kinderen groot vader, Jan

(folio 123)

Jacobse Coler is Comen te Sterven, waar van Sij lieden met hun beijden geerft hebben de Sa. van vijff hondert en vijftigh Gulden Staende ter Weescaemere deser voorsz: Stad daar van Sij eenige Jaeren den Intrest van dien genieten heeft tot 12 a 13 gl. dan gemerkt der Suppliante voorsz: kinderen beginne groot te werden ende dat Sij Supplt. meer dan Jaer en dag Siek is geweest en nog is Soo is haar obmogelijk voor haar en haar kinderen voor Eerst geerne wat Schole Soude doen gaen om wat te laten leeven lesen en Schrijven en voorts Jder een functie ofte Ambagt te doen leeven om daardoor aan de Cost te Geraken, dan gemerkt de Suppliante niet in Staet is om de kosten daer toe vereijst te konnen betalen, redenen waerom de Supplt.e haer aan UEd. Groot Agtb. is addresseerende als opper voogden van alle Weesen binnen dese Stad onderdaniglijk versoeken om de helfte van het voorsz: Capitaal f 550:0:- en Sulks de S.a van twee hondert en vijffentSeventigh gl: te Mogen ligten en Ontfangen om daer mede haar kinderen te konnen Alimenteren en opbrengen en ook om daar voor een Winkeltie te konnen op setten om op die Wijse met haar kinderen te

(folio 123vs)

beter aan de kost te konnen geraeken versoekende mits dien dat UEd. groot Agtb. heeren weesm.ren deser Stad ofte wel derselver Administrateur de Bruijn gelieve te te qualificeren om de voorsz. betaelinge van f 275:0:0 aan de Suppliante, ten eijnde als voore validelijke te mogen doen. Twelk doende &a. uijt den name van de Suppl.ten (was get.) A.v.Nievelt, procureur.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren Onderwater en van den Honert Schepenen omme de neevenstaande request te examineren de naaste Vrienden daar op te hooren en haer Edele Groot Agtb. te dienen van derselver Consideratie ende advijs. Actum den 9 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
de Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commiss.en verclaart dat in desen niet Sal werden getreden. Actum den 23 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)