Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-12-1727 Catharina van Brienen, in het leprooshuis


(folio 124)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren den Presiderende Burgemeester en die van den Geregte der Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige eerbiedigheijt te kennen Jacob van den Camp als de Administratie hebbende van eenige Goederen van Catarina van Brienen ende Adriaan van der Kroon getrouwt met Allette van Bri(e)nen Suster van gemelde Catharina van Bri(e)nen dat eenige jaren geleden deselve Catharina van Brienen om haar Slegt Comportement is geconfineert geweest in t Leprooshuijs binnen dese Stad, dat op 't versoek en belofte van beterschap van haer Catharina van Brienen Sij Uijt dat Confinement is ontslagen Edogh dat deselve nu Wederom eenige tijdt herwaarts tot de Uijtterste Smerte en droeffheijt van de Suppl.ten en verdere Nabestaande van de familie haer Soodanig in den Drank komt te buijten te gaan dat indien daar bij tijdts niet en Wierde voorsien het te dugten is dat daer Swaare onheijlen uijt Soude ontstaen: omme alle deselve onheijlen en Swarigheden voor te komen Sijn de Suppl.ten haer keerende tot UW Ed. Groot Agtb: onderdaniglijk versoekende

(folio 124vs)

van aen haer Supp.ten te permitteeren de gemelde Catarina van Brienen om redenen voren Geallegeert Wederomme te mogen Confineren in het Leprooshuijs binnen dese Stad, t Welk doende &a. (was get.) Jacob van de Camp, Adrianus Croon.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande request accordeert de Supl.ten haar versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve omme tot haaren kosten in het Leprooshuijs binnen dese Stad te Confineren de persoon van Catharina van Brienen. Actum den 30en Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)