Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-01-1728 Jan van Bracht, koopman, brandewijn


(folio 125vs)

Aan de Ed: Groot agtb: heeren van den Geregte, en Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft Reverentelijk te kennen Jan van Bracht, Coopman binnen dese Stad, dat op den twaalffden Septemb: deses Jaars 1727 door D: Heer Jan Osij Hartigszoon, Coopman tot Rotterdam onder hem Suppliant was gearresteert Soodanige quantiteijt voorloof van brandewijn als op den 19

(folio 126)

augustij 1727 met de ordinaire Marcktschuijt door off van wegen Adriaan van Loon to Rotterdam woonende aan hem Suppliant gesonden sijn, te weten voor Soo veel die als doen nog onderhem Suppliant in des selfs kelder berustende Waeren omme deselve te reclameren als Sijn eijgen goed en daar op voorts te procederen als te raden werden Soude; dat wijders aen den Suppliant van wegen den voorn: Jan Osij, daar bij was gedaan een daegvaerdinge om eijs te hooren en voorts te procedeeren voor dese Ed: Caemre Jegens den 16e Septemb: deses Jaars 1727 waar op den Suppliant ter voorsz: daege heeft doen Compareeren Sijnen procureur, dewelke Copie van den eijs heeft overgenomen Sedert welke tijt die Saeke is gebleven Unstatu dat wijders op den 16e: Septemb. voorsz. uijtten naam, en van wegen Robart Partisgen, mede Coopman tot Rotterdam met Consent van den wel Ed. heer Presiderende burgermeester alhier ter Stede aan den voorn: Suppliant is geinterdiceert van geene gelden, effecten ofte goederen aangaande de voorn: Adriaan van Loon tot Rotterdam aen iemand over te leveren ofte te laten

(folio 126vs)

volgen, voor dat den Interdiant van Zijn agterwesen voldaen off nader bij mijn Ed. Heeren van den Geregte deser Stad daer over gedisponeert Soude werden, Sulcxc den Suppliant door beijde die Saeke is gestelt buijten Staat, omme Sijn gecogte goederen verdere te Cunnen gebruijken, vercoopen, off affleveren waaromme den Suppliant Sigh genootsaakt heeft gevonden te keeren aan UEd: Groot Agtb. onderdaniglijk versoekende dat UEd: Groot Agtb: den Suppliant gelieven toetestaan dat hij den brandewijn Soo die ten tijde van het doen van het doen van t arrest nog onder hem Zijn geweest magh gebruijken benefitieren en(de): vercoopen des dat de gelden die den Suppliant daar op nog aan den voorn: Adriaan van Loon perreste Schuldig is gebleven Sullen Sijn en(de): blijven van deselve Natuur als t gearresteerde. Twelk diende &a (was get.) H.v.Wetten, Procureur.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren

(folio 127)

Stelt deeze Req.te inhanden van de heeren Mrs. Cornelis van den Honert en Balthazar Repelaer omme de geintresseerdens te hooren en haar Edele Groot achtb. te dienen van berigt. Actum Dordrecht den 16 Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gehoort het rapport van heeren Commiss.en mitsgaders gelet waar op in deze te lette Stonde accordeert den Supplt: Sijn versoek en Staat hun toe, dat hij den brandewijn inde neevenstaande req.te gemeld, Soo die ten tijde van het doen van het Arrest nog onder hem Sijn geweest mag gebruijken benefitieren en verkoopen, des dat het provenue van dien Sal Sijn en blijven van de Selve Natuur als het gearresteerde.
Actum Dordrecht den 22 Janu: 1728. (In kennisse van mij als Secretaris)(was get:) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)