Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-01-1728 Paulus IJsenbroek/Eijsenbroek


(folio 127vs)

Aan de Ed: Groot agtb: Heeren die van den Gerechte ende Camere Juditieel der Stad Dordregt.

Geven met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen Arij vande Grient, ende Servaas van den Bergh als voogden, over de minderjarige eenige naergelaten dogter van Paulis IJsenbroek in Sijn leven borger deser Stad dat den voorsz: Paulus Eijsenbroek Sullende treeden ten tweeden huwelijke [...] Overduijn aende selve bij huwelijkse voorwaerden hadde gemaakt een Somme van Vijfftien hondert gl: nevens de helfte vande meubilen, ende huijsraat dat den voorsz: Paulus IJsenbroek overleden Sijnde Sijne geheelen nalatenschap in vaste Effecten, bestonde, dat de naergelateneen Wed:e vande voorsz: Paulus IJsenbroek, haere gemaakte Vijfftien hondert gulden aen Contant gelt pretenderende de Supplianten Sijn genootsaakt gewerden, om eenige huijsen en tuijn bij den voorsz: Paulus Eijsenbroek onder andre vaste Effecten naergelaten publicquelijk te vercoopen als namentlijk een huijs Staande ende gelegen in de Palingstraat, een huijs staande inde Voorstraat Schuijns over de Nieuwstraat, een huijs Staande inde Raamstraat binnen dese Stad, mitsgaders nog twee huijsjes en een thuijn Staande op de tweede Cingel over den tuijn vande heer en mr: Francois van Bochoven buijten dese Stad, dog dat de voorsz: vercopinge niet anders zijn geschiet als op approbatie van UEd: Groot agtb: (agtb:) volgens de Conditien van Vercooping ten desen annex redenen waer omme de Suppl.ten haer bij desen Sijn addresserende, tot UEd: Groot Agtb: met voorige reverentie versoekende, dat wel gemelte UEd:e Groot Agtb: de voorsz: respective verkopinge in 't

(folio 128)

reguarde van den vorosz. mijnderjari(g)e naergelatene dogter van den voorsz. Paulus IJsenbroek gelieven te approberen, 't welk doende &a: (onderstond) uijtte name vande Suppl.ten (was get.) B:V:Gelsdorp proc.r

(In margine Stond voor appostil)
De Camere alvorens te disponeren ord: dat dese request sal werden gesteld, in handen vande heeren Mrs. Cornelis vanden Honert en Paulus Gevaarts, omme deese Reuqeste te Examineren en haer Ed:e Groot agtb: te dienen van berigt, Actum Dordrecht den 20 Januarij 1728 (was get.) P: Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commiss.en mitsgaders gesien ende geexamineert, de nevenstaende requeste accordeert de Supplianten haer versoek approbeert dien volgende de vercopinge van de huijsen en tuijn breeder ten req.te gemelt bij haer gedaen int requarde vande minderjarige. Actum Dordt: den 22e: Januarij 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)