Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-01-1728 Machiel Gildeklack, schipper, schip en vrouw verloren te Antwerpen


(folio 128vs)

Aan de Ed:e Groot achtb: Heeren den Presiderende Burgermr. ende regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Machiel Gildeklack, Schipper borger deser Stad, in den Jaere 1726 het ongeluck gehad heeft van zijn huijsvr: en Schip te verliesen ontrent Antwerpen dat hij met vele kosten het Schip weder Vlot gekregen heeft en eht Selve met nog eenige Andere goederen van Sijne voorsz: huijsvrouw tot Antwerpen hadde doen verkoopen dat ook binnen dese Stad door den vendumeester van Andel waren verkogt de meubelen Sijne overledenen huijsvr: toebehoort hebbende (en welke penningen nog onder denselven vandumeester zijn berustende, dog dat alle t Selve niet en konde toereijken om Sijne Crediteuren te konnen voldoen werdende denselven ook bereijts al door een van deselve geexecuteert redenen waarom den Suppliant genootsaakt is van Zijnen Geringen boedel te desisteren ten behoeve van Zijne resp:e Crediteuren

(folio 129)

gelijk hij verclaert te doen bij desen waaromme Soo is denselven te raaden gewerden Sig te keeren tot UEd: Groot Achtb: oodmoedelijk versoekende appointement waar bij UEd:e groot Achtb: een off meer Curateurs in desselfs boedel gelieven aan t Stellen omme het intrest van de voorsz: Sijn Suppliants respective Crediteuren waar te nemen daar toe onder het Welbehagen van UEd:e Groot Agtb. voorslaande de personen van Albertus van Nievelt, Notaris en Procur. en Ewout Bosveldt eerste Clercq ter Secretarie deser Stad resp:e Edog op een Salaris TWelk doende &a: (was get.) Michiel Gildeklack, A. v. Nievelt, Procureur.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende Geexamineert hebbende dese Neevenstaande requeste accordeert den Suppt: Sijn versoek Stelt mitsdien aan tot Curateurs in desselfs boedel den Notaris en Procureur

(folio 129vs)

Albertus van Nievelt ende Ewout BosveltEerste Clercq ter Secretarij deser Stadt resp:e Edog op een Salaris Omme den boedel ende Goederen van den Supplt: ten behoeve van Sijne resp: Crediteuren adopus Jus habentium te benificeren ende vercoopen des haar in alles regulerende na de Ordonnantie op de desolate boedels geemaneert. Actum den 28 Janu: 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)