Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-08-1728 wijlen Hendrik Witting, stadhouder van de hoofdofficier, verkoop visstal


(folio 129vs)

Aan de Ed:e Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geven met Schuldige Eerbied te kennen Pieter van der Stoep, Notaris en Procureur tot Strijen mitsgaders Nicolaes van Batenburgh ende Adriaan Papegaaij woonende binnen dese Stad inqualiteijt als Executeur van den testamente en voogden over de Minderjarige nagelaten dogter van wijle Hendrik Witting in zijn leven Stadhouder van den Ed. heer hooft Officier deezer Stad dat zij

(folio 130)

Suppl.ten onlangs (onlangs) ten hoogsten prijse doenlijk hadden verkogt, aan Hendrik Boers, off die denselven tot kooper Zal komen te nomineren Een Visstal op de Groote Vismarkt deser Stad zijnde een van de vijfftigen No: 4 ende dat ter Zomme van negenhondert vijffentwintigh gls. voor de Suppl.ten in hare voorsz: qualiteijt vrijen Contant geld Edog ten reguarde van het Zelve Minderjarig kind hier bij geintresseert alles op approbatie van uEd:e Gr: Ac(h)tb: redenen waaromme Zij Suppl.ten haar Zijn Adresserende an UEd: Gr: Av(h)tb: ootmoedelijk versoekende dat UEd:e Gr: Agtb: den verkoop van de (voor)sz: visstal ten reguarde van t (voor)sz: minderjarig kind, gelieven te approberen Twelk doende &a: (was get.) P: V.D. Stoep, Niclaes van Batenburg, A. Papegaaij.

(In Margine Stond)
De Camere alvorens te disponeren

(folio 130vs)

ordonneert dat deeze requeste sal werden gestelt in handen van de Heeren Mrs. Govert van Slingeland vrijheer van Slingelant &a en Pompejus Berck omme deeze Req.t te examineeren en haar Ed. Groot Achtb: te dienen van haar Ed. Consideratien. Actum Dordrecht den 28 Janu: 1728 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende deeze Neevenstaande Req.te mitsgaders het rapport van heeren Commissarissen accordeert de Suppl.ten haar versoek approbeert dienvolgende ter Requarde van het Minderjarig kint de vercooping van de Visstal breeder ten Requeste gemelt. Actum Dordrecht den 28 Janu 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)