Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-01-1728 mr. Bartholomeus van Segwaert, ontvanger verpondingen, garenblekerij Pieter van Doorn


(folio 131)

Aen d'Edele Groot Achtb: Heeren die van den Gerechten ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Vertoont reverentelijk Mr: Bartholomeus van Segwaert in den Outraadt deser Stadt als ontfanger van de verpondingen etc:a binen dese Stadt dat UEd: Groot Agtb: al opden 4en Octob. 1718 ophet versoek van hem vertoonder hebben gelieven te qualificeeren en authoriseeren den Notaris en Procur. Pieter Venloo, omme Ad Opus Jus Habentium te beneficeeren de huijsen, Melioratien van Erven &a welker eijgenaars off possesseurs in gebreken bleven de verpondingen en andere lasten te voldoen dat hij vertoonder dier Condorm bij biljetten en advertentien ind'Couranten te koop Stellen de Melioratie van een Gareblijck buijten dese Stadt gepossideert

(folio 131vs)

werdende bij Pieter van Doorn waar van den dag tot de publicke vijling is geprefigeert dat hij vertoonder is berigt UEd:e Groot agtb: op gisteren tot Curateur in den boedel van den voorn. van Doorn hebben gelieven aantestellen Ewout Bosvel(d) Clercq ter Secretarij alhier Ende geconsidereert dat tot den voorsz: boedel, behalven de voorsz: blijkerije niets anders als nog eenige geringe Meubelties sijn behoorende, ende dat het mitsdien in opmerking komt off de begonne Executie vanden vertoonder in gevolge het voorsz. appt: niet behorode voortegaan te meer om dat alles tot de voorsz: verkoopinge vande voorgemelte bleijkerije reets bij den voorn: Venlo is geprepareert en versorgt, Soo keer den (den) vertoonder Sig tot uEd: Groot Agtb. met voorige reverentie versoekende appt. waer bij den voorn: Nots. en Procureur Pieter Venloo ten minsten neffens den voormelte Ewout Bosveldt dog beijde

(folio 132)

op een Salaris tot mede Curateur in den boedel van den voormelte Pieter van Doorn mag werden aangestelt. Twelk doende &a (was get.) B: van Segwaert, P: Venlo.

(In Margine Stond)
De Caemre gesien ende geexamineert hebbende den neevenstaande Requeste accordeert den Supplt: sijn versoek stelt mitsdien aan tot Curateur neffens Ewout Bosveldt Clercq ter Secretarij den Notaris en Procur. Pieter Venloo in den boedel van Pieter van Doorn omme de Goederen en Effecten van den voorn: Pieter van Doorn Ad Opus Jus habentium te beneficeeren Edog beijde op een Salaris en haar in alles reguleerende na d'ordonnantie op de desolate boedels binnen deeze Stad geemaneert. Actum Dordrecht den 22 Januarij 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)