Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1711-1712


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 150 (requestenboek gerecht 1740-1743)

24-11-1740 Maria Kellenaar, nalatenschap


(folio 69)

Johannes van der Krab, borger deser Stad dat door den vrijwilligen afstand van Pieter Evenwel mede borger deser Stad, is opengevallen een bediening van de koornmaat binnen dese Stad, en alsoo hij Suppliant geern met dee voorsz. bedieninge was begunstigt is hij Suppliant te geraden gewerden sig bij desen te addresseeren aan UEd.e Groot Agtb. ootmoediglijk versoekende dat uEd:e Groot Agtb:e hem suppliant met de voorsz: bedieninge gelieven te begunstigen (onderstont) t Welk doende Etc.a (was geteeckent) Jan van der Krab,

(In margine stont voor appostille)
Mijn Ed: Heren van den Geregte Thezauriers en goede luijden van den Agten der Stadt Dordregt, gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande req.te accordeert den Suppliant zijn versoek en zal aan den selven ter secretarie deser Stad werde gedepecheert Commissie van het Officie van de Coornmaat in ordinaria forma, Actum Den 3 9br. 1740 (was geteckent) Js. Karsseboom.

Aan de Ed.e Groot Agtb. Heeren vanden geregten en Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft met schuldig respect te kennen, Hendrik van Attenhoven, borger deser Stad; dat zijn behuwt suster Maria Kellenaar bij testament gepasseert voor den Notaris Nolthenius binnen

(folio 69vs)
dese Stad van dato den 8 Julij 1730 en bij haar geconfirmeert inde maand Octobr. 1738, in de geregte helfte tot Erffgenamen heeft geinstitueert zijn testateurs twee zoonen Dirk en Mattheus van Attenhove, en daar over tot voogden gestelt Joost Marcel, mr. silver smith en Maarten Veen Coopman, beijde woonende binnen dese Stad, dat bij scheijding des boedels van gemelte Maria Kellenaar voltrokken voorgemelte Notaris Nolthenius den 10 Augustij 1739 bevonden is aan zijn Suppliants voorn. twee zoonen te Competeeren de Somma van vijff hondert en eenige guldens onder de voornoemde voogden berustende dat hij Supplt. sig belast vind onder anderen met de aliementatie van die twee Soonen en met zijn handen werk sijn huijshouden aan broot moet helpen, zijnde die soonen nu out 15 en 13. Jaaren, soo hadde de Supplt. sig wel vervoegt bij de voornoemde voogden en versogt tot soulaas van de aliementatie zijner zoonen te mogen genieten de jaarlijx Renten off inkome van derselver Erffportie, dog waer toe de voogden, hoe zeer genegen, niet konde bewilligen, Sonder voorgaande Consent van uEd: Groot Agtb. waar omme hij Suppliant hem keert tot UEd.e Groot agtb. ootmoedig versoekende uEd. Groot Agtb. appoinctement waarbij Joost Marcel en Maarten Veen als testa

(folio 70)
mentaire Voogden over zijn Supplts. twee zoonen Dirk en Mattheus van Attenhoven werden gequalificeert en geauthoriseert aan hem Supplt. over te geven de jaarlijkse intresten, provenieerende van de Erffportie dewelke zijn Suppliants voorn. zoonen is opgekomen uijt de nalatenschap van haar voorn. moeij Maria Kellenaar tot soo lange als hij Suppliant met de aliementatie van zijn voormelte zoonen belast blijft. (onderstont) 't welk doende Etc. (was get.) Hendrik van Attenhoven, B:V:Gelsdorp procr.

(Lager stont)
Wij ondergesz: als voogden ter requeste gemelt refereeren ons ter dispositie van UEd.e Groot Agtb. (was get.) Justus Marcel, Maerten Veen.

(In margine Stont voor appostille)
De Camere alvoorens te disponeeren Committeert de Heeren Hallincg en van den Brandeler, Schepenen deser Stad omme den nevenstaande Req.te nader te Examineeren en haar Ed:e Groot Agtb. te dienen van haar Ed:e consideratien ende advijs. Actum den 22 Novemb: 1740 (was get.) R:P: Eelbo.

(vervolgens stont)
De Camere gehoort hebbende t rapport van de Heeren Commissarisen, en wijders gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert den Suppliant sijn versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien Joost Marcel en Maarten Veen in qt. als voogden over

(folio 70vs)
zijn Supplts. twee soonen ter reqte. gemelt omme aan den Supplt. tot alimentatie van zijne twee zoonen Dirk en Mattheus van Attenhoven te demanueeren ende Overtegeven de jaarlijkse interesse proveieerende vande Erffportie de voorsz: zijne twee zoonen opgekomen uijt de nalatenschap van Maria Kellenaar, ende daarinne te blijven Continueeren tot zoo lange den Supplt. met de alimentatie van zijn voorsz. zoonen zal blijven belast. Actum den 24en Novemb. 1740 (was geteeckent) R:P: Eelbo.

Aan d'Ed: Groot Agtb. heeren die van den Geregten ende Camere Juditieele der Stad Dordregt,
Geeft reverentelijk te kennen Hendrik van der Meulen, borger en onwoonder binnen dese Stad Dordregt in qualitite als met en benevens Jan Hardus, schipper en Coopman op den Rhijn, aangestelt zijnde tot Executeurs van den Testamente en Voogden over de minderjarige nagelatenen geinstitueerde Erffgenamen van wijlen Juffrouw Maria van Hoogstraten die in haar leven laast Wed:e was van Cornelis Verhoeven gewoont hebbende en overleden binnen dese voorsz: Stad, dat hij Suppliant met en benevens den voorn. Jan Hardus in q.te voorsz: na behoorlijk affixie van Biljetten op den 17e Octob.

Laatst gewijzigd: november 2014