Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verminderde verponding blekerijen en scheepstimmerwerven (1736)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3502

NB.
In toegang 3, inventarisnummer: 257 (resoluties Oudraad) staat:
* Verponding - - verzoek, zo van de Gare als Linnen blijkers, item de Eigenaars van de Scheeptimmerwerven buiten deze Stad gelegen, ten einde de mieuwe verpondinge bij 't ieuw redres op haare blijkerijen, en Scheepstimmerwerven gestelt mogen worden buiten Executie &a. 28 Meij 1736 fo: 711.
* Verponding - - de voors. Eigenaars bij provisie voor den tijd van vijff jaaren integaan met 't redres van 't Nieuwe quohier van de Verpond. te Soulageren, om te Sien &a 15 junij 1736 fo: 712.

Volgen de Schiptimmerwerven buijten de Sluijsen


Numero Folio Naam Verponding Schafgelden
1e Quartier Beginnende aan den Noordendijck.
72 22 31. H.F. van Dorsten nieuwe verpondingen 11-13-0
aff ouder verpondinge 4-0-0
= 7-13-0
100 Penn. 7-13-0
Sulxc Jaarlijcx verhoogt = 15-6-0
36-0-0
te verminderen met 7-13-0
= 28-7-0
80 27 32. J. Boers & J. Boom
staat nog op de voorige Eijgenaar Arij vand.r Werff
nieuwe verpondingen 10-0-0
aff ouder verpondinge 6-0-0
= 4-0-0
100 Penn. 4-0-0
Sulxc Jaarlijcx verhoogt = 8-0-0
22-0-0
te verminderen met 4-0-0
= 18-0-0
80 28 33. Hendrik Los nieuwe verpondingen 8-7-0
aff ouder verpondinge 6-0-0
= 2-7-0
100 Penn. 2-7-0
Sulxc Jaarlijcx verhoogt = 4-14-0
18-0-0
te verminderen met 2-7-0
= 15-13-0
82 28vs 34. Jan Jacobse nieuwe verpondingen 10-0-0
100 Penn. 10-0-0
verhoogt = 20-0-0
36-0-0
te verminderen met 10-0-0
= 26-0-0
83 28vs 35. S. van Dorsten & J. Kimsius nieuwe verpondingen 11-17-0
100 Penn. 11-17-0
verhoogt = 23-17-0
36-0-0
te verminderen met 11-17-0
= 24-3-0
84 29 Willem Brands nieuwe verpondingen 7-10-0
100 Penn. 7-10-0
verhoogt = 15-0-0
42-0-0
te verminderen met -
= -
87 30 C. de Vlugt & kinderen nieuwe verpondingen 0-17-0
100 Penn. 0-17-0
verhoogt = 1-14-0
45-0-0
te verminderen met -
= -
73 22vs Jan Doreton nieuwe verpondingen 9-3-0
aff ouder verpondinge 2-10-0
= 6-13-0
100 Penn. 6-13-0
Sulxc Jaarlijcx verhoogt = 13-6-0
17-15-0
te verminderen met -
= -
74 22vs, 23 Jacob Stoop kinderen nieuwe verpondingen 12-2-0
aff ouder verpondinge 5-0-0
= 7-2-0
100 Penn. 7-2-0
Sulxc Jaarlijcx verhoogt = 14-4-0
33-0-0
te verminderen met -
= -
Aan de Kalkhaven  
- 202 Jan Simonse Schouten nieuwe verpondingen 3-7-0
100 Penn. 3-7-0
verhoogt = 6-14-0
5-8-0
te verminderen met -
= -
- 202 Simon Janse Schouten nieuwe verpondingen 3-7-0
100 Penn. 3-7-0
verhoogt = 6-14-0
5-8-0
te verminderen met -
= -
- 101, 102vs Pieter Koeimans nieuwe verpondingen 3-7-0
100 Penn. 3-7-0
verhoogt = 6-14-0
5-8-0
te verminderen met -
= -

De Edele groot Aghtb. Heeren Burgermeesteren deser Stede Dordreght sijn van Adviese dat de Eijgenaers van de voorsz. verminderde posten, de voorn. verminderinge sullen beginne te profiteeren 't Eerste Jaar dat in den Jaere 1735 is vervallen.

Waar op gedelibereert zijnde hebben haar Ed. Groot Achtb. goetgevonden ende verstaande voorz. Leijste soo als bij heeren regeerende Borgermeesteren is geformeert te approberen gelijk deselve geapprobeert wordt, bij desen, ende Wijders goetgevonden dat de resp. gaarn en Linnen blijkers mitsgaders de Scheepstimmerwerven de voorz. vermindering, sullen genieten bij provisie de tijt van Vijff eerstkoomende Jaaren, aanvank neemende met den jaare 1734 en sulx versch. 1735 het eerste Jaar en sijn de heeren Borgemeesteren van haare genoome moeijte bedankt.
Accordeert met de voorz. Resolutie. (get.) Js. Karsseboom.

# Memorie van posten die uijt het quohier van Verponding geligt moeten worden (2 Augustus 1737).

No. 627 't Stadt huijs voor den portier aen het Groothooft f 0-13-0; (hier van wert geen huer getrocken);
No. 951 De Stads portegaert(?) bij de Riedijk op de Vest f 0-11-0 (hier van werd mede geen huer getrocken);
No. 2850 De vismart bestaende in 31 vis(s)talle betaelt aen de stadt geen huer maer alleen kompt aen de Stadt den 20 pen van diversche vis is in de verpond(ing) gestelt f 38-15-0;
No. 2639 Willem Visser op de Vest bij de Vriesestraat (dit huijs is vier a vijff jaere gelede door de stadt afgebroke, verp. f 1-10-0);
No. 3119 Een huijs dat de stadt toekompt bij de Sluijspoort (dit huijs is niet te vinde en is nooijt huere van getrocke f 1-13-0);
No. 3421 Gerrit van der Sael is aen Stadts huijsje in overl. door de heere thesauriers in de tijt aen arme mensen vergeven als blijk bij achte in dato 5 Meij 1735 van de heer thesaurier Pompe van Meerdervoort in de verp. gestelt op f 1-10-0;

Laatst gewijzigd: augustus 2011.