Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1683 (1901))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)

envelop (vervolg vergadering 14-5-1901)
tekst bijlage A. Inventaris van het voormalig krankzinnigegesticht (firma H.A. van Elk 1900).
bijlage B. Inventaris van het voormalig krankzinnigegesticht (firma H.A. van Elk 1900).
bijlage C. Verkoop van den Inventaris van het voormalig krankzinnigegesticht (14-5-1901, 6d).
bijlage D. Staat van door de gem. Dordrecht aangekochte goederen behoorende tot den Inventaris van het voormalig krankzinnigegesticht.
bijlage E. Verkoop van den Inventaris van het voormalig krankzinnigegesticht.
envelop 1 (vergadering 14-5-1901)
tekst voorwaarden waarnaar door de Heeren P. Looman en Zoon te Dordrecht zullen worden geleverd de benoodigde prima North Humberland vlamkolen t.b.v. de stoomgemalen der gemeente Dordrecht (april 1901-1902)
tekening 1:10 Slikveld 16 (kad. E629) J. Leermakers, oprichten van een likeurstokerij
tekst dekknecht H. van Woersem, twee dagen geschorst (veerdienst)
tekst verkooping van vier huizen aan den Vischbrug en Groenmarkt (f 1.740,-
tekst Varkensmarkt 45 (Coöp broodbakkerij 'Vooruit') brand 21 April, Coöp broodbakkerij 'Vooruit' (A. van Strij, commandeur Kring A)
tekst Varkensmarkt 45 (Coöp broodbakkerij 'Vooruit') Staat houdende opgaven van bijzonderheden omtrent den op den 21 April 1901 binnen de gem. Dordrecht plaats gehad hebbende brand
brief Circus Renz  
tekst H. Peters, 20 liter petroleum, Vest 16a (13-5-1901)  
tekst M. van Wagenveld verzoek voor de oprichting van een werkplaats voor cementsteenfabricage van de Gemeente in huur te verkrijgen het terrein achter de Aschloods ('s-Gravendeelschedijk)
tekst verbouwen van het pand aan de Marienbornstraat 37 / grond overdragen
tekst bouwaanvragen: 260. M. de Bruin, Steegoversloot 48  
envelop 2 (vergadering 21-5-1901)
tekst P. Romeijn, verzoek om vergunning tot het leggen van een hardsteenen trede in den Ravensteiger voor den toegang tot de bovenwoning van Prinsenstraat 1
tekst E. Opitz van Haverbeke, verzoek om vergunning tot het aannemen van een electr. verlichting langs den Vrieseweg alhier gedurende kermis-dagen.
tekening briefhoofd: Seule entrepise foraine de cette importance COLISEUM RAMANUS OPITZ, grand caroussel salon. (Brugge, 15-5-1901)
tekening: Plan du Carroussel
envelop 3 (vergadering 29-5-1901)
tekst bouw Circus Renz (1350 m2) (architect A. Hartogh)  
tekst bouwaanvragen: 303. S. Bouma, Blauwpoortsplein 1  
envelop 4 (vergadering 4-6-1901)
tekst St. Jorisweg 12 (kad. C271) Johannes van Eggeren, vergunning tot oprichten eener slachtplaats voor varkens
tekening 1:100 Prinsenstraat 35 (kad. E112); op de tekening Keizershofkade en Prinsenstraat; het pand bevat A. winkel; B. kamers; C. gang; D. open plaats; E. keuken, F. bergplaats; G. tuin; H. slachtplaats; I. bloedput; K. put; L. ijskast. Johan Christiaan van der Rest, vergunning tot het oprichten eener slachtplaats voor rundvee
tekst Marienbornstraat 106 D.J.M. Aartsen, overschrijving ten zijnen name van de vergunning tot het oprichten van een schietbaan.
tekst Kosten van verlichting en verwarming der scholen 1-8- (dienst 1900)
tekst Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, vergunning tot het plaatsen van een ankerpaal in den (Nicolaes Maes) Singel t.b.v. den bestaanden opvoerpaal.
tekening 1:2500 I. Gemeente Dordrecht: De Beneden Merwede/De Staart/Polder Schram
tekening 1:2500 II. Gemeente Papendrecht: Slobbengors/De Noord/Beneden Merwede
tekening 1:250 tekening: Plan voor rioleering en bestrating met aanleg van gas en waterleiding in het bouwterrein van J.C. Schotel (Krommedijk, Toulonschelaan, Vrieseweg) bouwplannen der Heeren A. Ek en J.C. Schotel
envelop 5 (vergadering 11-6-1901)
tekst Circus Renz  
tekst het pakhuis Zeelust aan de Hoge Nieuwstraat 65, F1063, t.b.v. algemeen Entrepot aan directeuren van Dordrechts Vrij Entrepot voor tien jaren of zooveel korter als bedoeld Entrepot mocht bestaan ingaande 1 Sept 1901 voor 6% van de kosten van aankoop en inrichting van genoemd pakhuis welke te zijn onderhoud ca F 12.700 met bepaling dat het onderhoud van het te verhuren pand komt ten laste van gemeente Dordrecht.
tekst L.J. van den Ende, vergunning 20 liter petroleum, Lijnbaan 64  
tekening 1:1250 Straat van H.P. Slecht/Slegt (Steltenstraat, Dijkstraat); ontgravingen gemaakt [proces verbaal] Karel Lodewijk Franciscus Goelst, hoofdinspecteur van politie / Willem Adrianus de Jong, 47 jr /  Steltenstraat 32-34 / Hendrik Pieter Slegt, geb 21-5-1870
tekst Vonnis firma Jacob Vriesendorp en Zonen (los en ladingsplaats de kade langs de beschoeijing der Buiten Walevest zich uitstrekkende over de geheele lengte der loodsen en erven van gemelde firma (F48-49-1175-1176-51) breedte 5.70 el.
envelop 6 (vergadering 19-6-1901)
tekening 1:50 Kasperspad 61 met gang (kad.C3041) Carel Bozua, vergunning tot het oprichten eener grofsmederij
tekening 1:50 Groenmarkt 14 (kad. F. 905) Frederikus Wouterus Boelen, vergunning eener blik- en koperslagerij
tekst raadsbesluit
- aankoop grond zijgevel Marienbornstraat 37 (G2057)
- pakhuis Zeelust (idem met tekst zie envelop 5)
boekje Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij Zomerdienst aanvangende 1 mei 1901 (prijs boekje 2 cent) o.a. tramweg te Dordrecht, Leiden en Rotterdam
envelop 7 (vergadering 25-6-1901)
tekening 1:100 Groenmarkt 59-61 (kad. F1110-1279) D.J. Spruijt, oprichting gedreven door een gasmotor van 6 pk van eene drukkerij
briefhoofd Gebouw De Toekomst, Steegoversloot 36
tekst Lijnbaan  P. Hoebee, plaatsen schutting langs het door hem van de gemeente Dordrecht aangekochte terrein in de Lijnbaan te mogen maken van Am. grenen planken en deze schutting te teren i.p.v. te verven.
tekening 1:20 (blauwdruk) (25-6-1901) 6B. IJzeren ankerpaal aan den Singel Ned. Bell Telephoon Maatschappij
tekst deurwaarder G.J. Steenweg aangesegd aan mejuffr Johanna Maria Sels, wonende Dordrecht, enz... aanleg Vischburg
tekst D.S. Monté, klacht omtrent overlast nieuwe machine in de aaan hunne woningen grenzende fabriek van verduurzaamde levensmiddelen in Wijnstraat 18
tekst J.P.F. Kraus en F. Smitskam (brief 7-6-1901 Voorstraat 46) waarvan het eerste houdende verzoek om vergunning tot het innemen van 8 m2 grond achter den schouwburg aan de Corn de Wittstraat EN
't andere tot het plaatsen van een handkar op het terrein naast het brugwachtershuisje bij de Damiatebrug.
briefhoofd Huiskens en van Dijk, machinefabriek en ketelmakerij  
tekst bouwaanvragen: 384. C.A. Tenenti, Buiten Walevest 8  
envelop 8 (vergadering 2-7-1901)
tekening (schetsje) terrein voormalige sleephelling te Papendrecht  
tekst B.H. Brünklaus vergunning tot het tijdelijk aanbrengen van een reclamebord aan den gevel Voorstraat 262.

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.