Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1684 doos 2 (1901))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901

envelop 1 (vergadering 1-10-1901)
tekst [1B.] B. Romeijn te Papendrecht, verzoekende een abonnement om dagelijks met paard en wagen en twee personen vervoerd te worden (Papendrechtsche Veer)(302 dagen werkdagen x f 0.46 = F 138, 92 per jaar)
briefhoofd H.J. Koopman, scheepsmachines en ketels (paar palen te trekken in de Riedijkschehaven)
boekje [9A.] Voorwaarden en Perceelsbeschrijving voor de verpachting van de afgedamde Krabbe onder Dubbeldam en 's-Gravendeel voor houtbergplaats op 4-10-1901 in het koffiehuis 'Koophandel en Zeevaart', Groenmarkt te Dordrecht
tekening 1:100 [11A.] Situatie Vischbrug  
tekst [13A.] (havendienst) Bij deze heb ik de eer U Ed. achtbare te berichten dat gisterenavond ten 7 uur, een beladen verhuiswagen, toebehoorende aan De Graaff te Rotterdam te Zwijndrecht op de pont kwam rijden ... (breken steunijzer brug)
envelop 2 (vergadering 8-10-1901)
tekening 1:50 [6G.] Kromme Elleboog 56 (kad. H 934) [6F.] P. Smits, oprichten van een bewaarplaats van petroleum voor één vat van 150 liter
tekening 1:100 [7G.] Noordendijk 85 (kad. C 3728); tekening met Noordendijk en gang [7A.] Joh. Christ. van Deurzen en Govert Jan van den Bosch, vergunning tot bergen van twee vaten petroleum
tekening [8M.] Wijnstraat 18-ged. 20 (kad. F 1127-1128); tekening met Mattensteiger en Wijnstraat [8A.] Jean Esaie Christiene de Wijs Kz., eigenaar der stoomfabriek verduurzaamde levensmiddelen, vergunning uitbreiding
tekst Groenmarkt 68 [9B.] A.Th. Jansen, vergunning tot het in gebruik nemen van de stoep voor Groenmarkt 68 (uitstallen koopwaren)
tekening 1:100 [11B.] Toulonsche laan; tekening 1:100 vooraanzicht en doorsnede [11C.] J.C. Schotel, verzoek om vergunning tot het uitbouwen van een balcon aan in aanbouw zijnde pand Toulonsche laan
tekening 1:20 [16C.] Oranjepark; tekening Plan van Muziektempel 1:20 [16B.] Muziektempel aanbesteding
tekening 1:200 [24F.] Vest 107-109 en Bagijnhof 105; tekening: Situatie van een gedeelte der Johan de Wittstraat tusschen Bagijnhof en de Vest. [24A.] (briefhoofd Carel A. Tenenti) J.M. Hendriks, afbreken en aldaar te maken eengeheel nieuw, naar de eischen destijdt ingericht café, hotel en restaurant.
envelop 3 (vergadering 16-10-1901)
boekje Bleijenhoek Bestek en voorwaarden: het verbouwen van gemeenteschool 5 aan de Bleijenhoek te Dordrecht
tekst [7B.] Onder terugzending van het apostille d.d. 16 Sept j.l. no. 2223/365 om bericht en raad in mijne handen gesteld adres van G. Winkster waarbij deze, oder mededeeling dat in 1870 door hem de Grootekerkstoren werd geverfd, verzoekt om, op grond daarvan, voor een dergelijk werk in aanmerking te mogen komen.
tekst Twintighuizen 46boven [9A.] Pieter de Broeder, timmerman, Twintighuizen 46boven, vergunning om voorzijde woning kachelhoutjes te mogen hakken.
tekening 1:50 [10N.] Voorstraat 238 op den hoek der Vriesestraat (kad. H 661) [10A.] W.C. Keiln, vergunning tot het oprichten van een stoomworstfabriek met slachtplaats voor varkens en vee, in zijn nieuw gebouwde pand Voorstraat 238 op den hoek der Vriesestraat met gasmotor van 8 pk en rookhok.
tekst [13A.] Opgave van Zondagsscholen welke gebruik maken van lokalen in gemeentescholen zonder daarvoor eenige vergoeding te betalen
briefhoofd Hotel Hendriks, Vriezestraat 12-13  
tekst kennisgevingen: 662. A.H. Pols, het gedeeltelijk afbreken van het pand Binnenwalevest 21rd en het opbouwen van twee woningen aldaar.
envelop 4 (vergadering 22-10-1901)
tekst Hooge Nieuwstraat 1 [2B.] J. Boertje, houdende verzoek om vergunning tot het verkoop van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijn winkel in het pand aan de Hooge Nieuwstraat 1
tekst Vlak 11 [4B.] wed. J. Fritse, houdende verzoek om vergunning tot het verkoop van petroleum met een voorraad van 20 liter uit hare winkel in het pand aan de Vlak 11
tekst Riedijk 35
Suikerstraat 27
[9C.] A. Bouman en van A.W. Buijs, houdende bericht verzoek om vergunning tot het innemen van één m2 grond voor het uitstallen van koopwaar op de trottoir door hen bewoonde panden.
tekst Kasperspad [10B.] J. Duparand, verozek om de bij zijn adres voorgelegde vergunning tot het oprichten van een broodbakkerij in het Kasperspad nu H.C. 't Hart ten zijne name te willen overschrijven.
tekst [13A.] tariefswijzigingen van Rotterdansche Tramweg-Maatschappij (7 1/2 cent per rit)
tekening (blauwdruk) [22B.] Maatschappij Spuiweg (doorsnede wegdek, riolering) [22C.] Anthonie Ek A.Jzn; demping stadsvliet
tekening lengte 1:500, hoogte 1:100 [22E.] Plan voor een stratenaanleg tusschen den Spuiweg en den Brouwersdijk  
tekening 1:10.000 [22F.] Plan voor indeeling der bebouwing  
tekening 1:10.000 (gekleurd) [22F.] Plan voor indeeling der bebouwing  
envelop 5 (vergadering 29-10-1901)
tekening 1:100 [4H.] Spuistraat 39 (kad. E 475) [4G.] D.J. Monshouwer, uitbreiding slachterij
tekening 1:50 [5L.] hoek Noordendijk/Noorderstraat (kad. C 3925);
tekening met a winkel, b kamer, c keuken, d slaapkamer, 2 pakhuis, f bakkerij, g oven, h gang, 9 open plaats, j privaat.
[5H.] P. Janssen, oprichting van een broodbakkerij
tekening 1:100 [6G.] Merwekade 24;
met a open plaats, b kantoor, c distilleerderij, d bestaande distilleerketel, e grondkuipen, f koelkuipen, g te maken distilleerketel, h filters, i bergplaats voor vaten, k trap naar de verdieping, l privaten, m verdieping, n verzamelbak, o schoorstenen.
[6A.] Herman Christiaan Wijers (firma D. Gips en Zonen), uitbreiden van de bestaande distilleerderij in Merwekade 24 (kad. G 2057)
briefhoofd [7A.] Lippman en Kracht, Den Haag, Amsterdam, Brussel
envelop 6 (vergadering 5-11-1901)
tekening [1C.] Noorderstraat en Riedijkshaven [1B.] H.J. Koopman, verzoek vergunning tot het maken van een remmingwerk van den thans nog in aanbouw zijnde kaaimuur langs zijn terrein aan de mond der Riedijkshaven
tekst bouwaanvragen: 696. D. Pols, Binnen Walevest 21  
envelop 7 (vergadering 12-11-1901)
tekst Staart [1C.] Schietvereeniging 'Prins Hendrik', vergunning tot gebruik maken van de schietbaan op de Staart
tekening 1:200 [3M.] Dubbeldamschweg 32-34 (kad. K 894-808) [3L.] C.B. Bekkers, directeur N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, uitbreiden Metaalwarenfabriek door het plaatsen van een stoomketel van 8 atm.
tekening 1:00 [4M.] Toulonschelaan (kad. K 1863) [4L.] J. Stolk, oprichten van een bakkerij
tekst [13B.] Staat houdende opgave van de loop van het jaar 1901 ondernomen of uitgevoerde openbare werken van algemeen of bijzonder belang voor Dordrecht.
tekst [20A.] Nieuwe abonnee's Nederlandsch Bell-Telephoon Maatschappij, o.a.:
tel. 531 J.J. Schroot, Buiten Walevest 22
Verplaatst, o.a.: 
tel. 273 mr. A.C. Crena de Jongh, Vlak 3
tel. 446 W.C. Klein, Voorstraat 238
envelop 8 (vergadering 19-11-1901)
tekst Noordendijk 41 (molen Kijk over de Dijk) M. de Kuiper, vergunning tot houden/mesten van vier varkens
tekst Steegoversloot 30 J. van der Giessen, houdende verzoek om vergunning tot het verkoop van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekening 1:500 's-Gravendeelschedijk, rivier Oude Maas, balkgat Van Gijn [5B.] Situatie van het handelsterrein.
tekening 1:1000 Toulonschelaan / Krommedijk  

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.